Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσεχία: Νέος πρόεδρος ο Πετρ Πάβελ απόστρατος στρατηγός του ΝΑΤΟ

Ο από­στρα­τος στρα­τη­γός του ΝΑΤΟ Πετρ Πάβελ εξε­λέ­γη νέος πρό­ε­δρος της Τσε­χι­κής Δημο­κρα­τί­ας, επι­κρα­τώ­ντας του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού Αντρέι Μπά­μπις, στον χθε­σι­νό δεύ­τε­ρο γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στην Τσε­χία, οι οποί­ες στιγ­μα­τί­στη­καν από έντο­νη αντι­πα­ρά­θε­ση που αντα­να­κλού­σε την ενδο­α­στι­κή δια­μά­χη ανά­με­σα σε τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου που τα συμ­φέ­ρο­ντά τους είναι δεμέ­να στο «άρμα» ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ από τη μία ή Κίνας-Ρωσί­ας από την άλλη.

Ο 61χρονος Πάβελ πήρε το 58,32% των ψήφων, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η κρα­τι­κή στα­τι­στι­κή υπηρεσία.

Ο Πάβελ, από­στρα­τος στρα­τη­γός και πρώ­ην επι­κε­φα­λής της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής του ΝΑΤΟ, ανα­μέ­νε­ται να ορκι­στεί στις 9 Μαρ­τί­ου για να δια­δε­χθεί τον Μίλος Ζέμαν, ο οποί­ος δια­τη­ρού­σε στε­νούς δεσμούς με τον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και τον Σι Τζιν­πίνγκ πριν κάνει στρο­φή όσον αφο­ρά τη Ρωσία όταν αυτή εισέ­βα­λε στην Ουκρα­νία, τον Φεβρουά­ριο του 2022.

Η επι­κρά­τη­ση του Πάβελ αντι­κα­το­πτρί­ζει τη νίκη των φιλο­δυ­τι­κών τμη­μά­των του κεφα­λαί­ου, κάτι που δια­φά­νη­κε και από τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες που επέ­λε­ξε να κάνει πρώτα.

Ο Πάβελ, ένθερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της έντα­ξης της Ουκρα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ανα­κοί­νω­σε με μήνυ­μά του στο Twitter ότι μίλη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας, ενώ σήμε­ρα θα επι­κοι­νω­νή­σει με την πρό­ε­δρο της Ταϊ­βάν, τις δύο χώρες δηλα­δή που βρί­σκο­νται σε ανοι­χτή αντι­πα­ρά­θε­ση με Ρωσία και Κίνα αντίστοιχα…

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο