Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσεχία — Προεδρικές εκλογές: Πάβελ και Μπάμπις στον δεύτερο γύρο

Με μικρό προ­βά­δι­σμα για τον Πετρ Πάβελ, από­στρα­το στρα­τη­γό με θητεία σε υψη­λά ΝΑΤΟι­κά αξιώ­μα­τα, ένα­ντι του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού και μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τία Αντρέι Μπά­μπις, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το Σάβ­βα­το ο πρώ­τος γύρος των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στην Τσε­χία. Οι δυο τους θα διεκ­δι­κή­σουν την προ­ε­δρία στον δεύ­τε­ρο γύρο στις 27 και 28 Γενάρη.

Με κατα­με­τρη­μέ­νο σχε­δόν το σύνο­λο των ψήφων, ο Πάβελ λαμ­βά­νει το 35,4% και ο Μπά­μπις το 35%. Η οικο­νο­μο­λό­γος πανε­πι­στη­μια­κός Ντ. Νερού­ντο­βα βρί­σκε­ται στην τρί­τη θέση με 13,8% και ο «συντη­ρη­τι­κός» πρώ­ην διπλω­μά­της Π. Φίσερ στην τέταρ­τη με 6,8%.

Ο Πάβελ, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής του ΝΑΤΟ, του ανώ­τα­του στρα­τιω­τι­κού οργά­νου της λυκο­συμ­μα­χί­ας, θεω­ρεί­ται «πιο Δυτι­κός» και κέρ­δι­σε τη στή­ρι­ξη των τριών κομ­μά­των του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού με επι­κε­φα­λής τον πρω­θυ­πουρ­γό Π. Φιά­λα. Ο Μπά­μπις πριν τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία ήταν πιο φιλι­κά προ­σκεί­με­νος προς τη Ρωσία.

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο