Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης»: Επαφή με ξένους εκδοτικούς οίκους σε διεθνή έκθεση βιβλίου στην Ιταλία

Στη Μπο­λό­νια της Ιτα­λί­ας ταξί­δε­ψε το βιβλίο «Τσε Γκε­βά­ρα, Πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» του Νίκου Μότ­τα, από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως», με αφορ­μή την διά­ση­μη ετή­σια Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου που φέτος διε­ξή­χθη στην πόλη από τις 21 έως τις 24 Μαρτίου.

Μαζί με πλη­θώ­ρα άλλων συγ­γρα­μά­των, όλων των ειδών, από διά­φο­ρους εκδο­τι­κούς οίκους, το βιβλίο ήταν δια­θέ­σι­μο στο ελλη­νι­κό περί­πτε­ρο το οποίο επι­σκέ­πτη­καν εκα­το­ντά­δες ανα­γνώ­στες, συγ­γρα­φείς και εκδό­τες απ’ όλο τον κόσμο.

Γι’ αυτόν τον σκο­πό οι Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» δημιούρ­γη­σαν ενα καλαί­σθη­το φυλ­λά­διο στην αγγλι­κή γλώσ­σα που περι­λαμ­βά­νει βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το βιβλίο και τον συγ­γρα­φέα, έτσι ώστε να  διευ­κο­λύ­νε­ται η προ­σέγ­γι­ση ξένων εκδο­τι­κών οίκων που ανα­ζη­τούν ενδια­φέ­ρο­ντα συγ­γρά­μα­τα για ενδε­χό­με­νη μετά­φρα­ση σε άλλες γλώσσες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο