Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσιράκια των αφεντικών

Το γεγο­νός ότι η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή είναι το μαντρό­σκυ­λο του συστή­μα­τος και τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών ομο­λο­γούν οι ίδιοι οι Χρυ­σαυ­γί­τες, όπως απο­κα­λύ­πτε­ται από βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα 902.

Πρό­κει­ται για δηλώ­σεις που έγι­ναν σε κανά­λια τον Σεπτέμ­βρη 2013, αλλά ουδέ­πο­τε προ­βλή­θη­καν. Στο βίντεο, μιλούν ο Χρή­στος Κυρι­τσό­που­λος, υπο­ψή­φιος με τη ΧΑ στον Πει­ραιά και «πρό­ε­δρος» του «σωμα­τεί­ου» που έχουν στή­σει τα φασι­στοει­δή στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος, και ο Γιάν­νης Λαγός, υπό­δι­κος βου­λευ­τής της ΧΑ.

Τι λένε; Ότι δημιούρ­γη­σαν το «σωμα­τείο» αφού «έχου­με δημο­κρα­τία»! Ομο­λο­γούν απε­ρί­φρα­στα ότι στό­χος είναι «να χαμη­λώ­σου­με τα μερο­κά­μα­τα», «να εγγυ­η­θού­με στους Έλλη­νες εφο­πλι­στές ότι αν φέρουν τα βαπό­ρια τους εδώ θα στα­μα­τή­σου­με τις απερ­γί­ες»… Εξού και οι επι­θέ­σεις στους συν­δι­κα­λι­στές του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος του ΠΑΜΕ στο Πέραμα.

Μια ομο­λο­γία από τους ίδιους τους φασί­στες που επι­βε­βαιώ­νει το αυτο­νό­η­το. Ότι ο φασι­σμός, ως βρα­χί­ο­νας της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, υπη­ρε­τεί, με τον ένα ή τον άλ λο τρό­πο, το σύστη­μα και τα αφεντικά.

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

 

Η Χρυ­σή Αυγή στην υπη­ρε­σία των εφο­πλι­στών (Βίντεο ντοκουμέντο)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο