Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσουνάμι οργής για το έγκλημα στα Τέμπη: Χιλιάδες νέοι στην κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ένα απέ­ρα­ντο ποτά­μι νεα­νι­κής οργής σχη­μα­τί­στη­κε από φοι­τη­τές και μαθη­τές που δια­δή­λω­σαν στο κέντρο της Αθή­νας για το έγκλη­μα στα Τέμπη δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι θα γίνουν η φωνή των νεκρών. 

«Κόστος η ασφά­λεια και οι υπο­δο­μές, του κρά­τους οι ευθύ­νες δολο­φο­νι­κές», «Στον βωμό του κέρ­δους, θυσία οι νεκροί, δεν είναι δυστυ­χή­μα­τα, είναι επι­λο­γή», «Προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα κι οι ένο­χοι γνω­στοί, ποτά­μι να τους πνί­ξει να γίνει η οργή», «Όλα για τα κέρ­δη και τον επεν­δυ­τή, κόστος η ασφά­λεια και η ανθρώ­πι­νη ζωή» και «Στο έγκλη­μα αυτό καμιά ανο­χή όλων των νεκρών θα γίνου­με η φωνή!» τα συν­θή­μα­τα που φώναξαν.

Μάλι­στα, έξω από τη Βου­λή όπου έφτα­σε η πορεία, οι μαθη­τές κρά­τη­σαν ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των νεκρών, με αρκε­τούς περα­στι­κούς να συμ­με­τέ­χουν σε αυτή την κίνηση.

Νωρί­τε­ρα, έγι­νε μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προπύλαια.

Στα γραφεία της Hellenic Train

«Δολο­φό­νοι, δολο­φό­νοι» ακού­στη­κε έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train.

Απλώ­θη­κε ένα μαύ­ρο πανί από τους φοι­τη­τές και τους μαθη­τές που σχη­μά­τι­σαν ένα απέ­ρα­ντο ποτά­μι νεα­νι­κής οργής για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

«Κέρ­δη βαμ­μέ­να στων φοι­τη­τών το αίμα» έγρα­ψαν με κόκ­κι­νη μπογιά.

«Στεί­λε όταν φτά­σεις, δεν έφτα­σε ποτέ, εκδί­κη­ση θα πάρου­με για σένα­νε μικρέ» ένα από τα συν­θή­μα­τα που ακούστηκαν.

902.gr

Οι «σταθ­μάρ­χες»

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο