Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσουνάμι: Συγκλονιστικά πλάνα από τα κύματα και την ηφαιστειακή έκρηξη στα νησιά Τόνγκα

Το Εθνι­κό Γρα­φείο Εκτά­κτων Κατα­στά­σε­ων της Χιλής (Onemi) προει­δο­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το για την πιθα­νό­τη­τα ενός «μικρού τσου­νά­μι» στο νησί του Πάσχα και σε άλλα αρχι­πε­λά­γη της Χιλής μετά την έκρη­ξη ηφαι­στεί­ου στα νησιά Τόνγκα.

«Προ­λη­πτι­κά, στο αρχι­πέ­λα­γος Χουάν Φερ­νά­ντες, τα νησιά Σαν Φελίξ, το νησί του Πάσχα και τη Χιλια­νή Ανταρ­κτι­κή ζητεί­ται από τους κατοί­κους, λόγω της έκρη­ξης ενός ηφαι­στεί­ου στα νησιά Τόν­γκα, να εγκα­τα­λεί­ψουν τις παρά­κτιες περιο­χές όπου μπο­ρεί να σημειω­θεί τσουνάμι»,στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε νέα ανα­κοί­νω­ση σήμε­ρα μετά τα μεσάνυχτα.

Οι κάτοι­κοι των νησιών Τόν­γκα κατέ­φυ­γαν σε περιο­χές που βρί­σκο­νται σε όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρο υψό­με­τρο σήμε­ρα, ενώ ένα τσου­νά­μι σχε­δόν 1,2 μέτρου σημειώ­θη­κε από νέα έκρη­ξη — που ακού­στη­κε σε από­στα­ση εκα­το­ντά­δων χιλιο­μέ­τρων — του ηφαι­στεί­ου Χούν­γκα Τόν­γκα Χούν­γκα Χα’απάι.

Νωρί­τε­ρα το τσου­νά­μι έγι­νε αισθη­τό μέχρι την την Ιαπω­νία – ανα­μέ­νο­ντας και κύμα­τα τριών μέτρων, από μια έκρη­ξη που διήρ­κε­σε διήρ­κη­σε οκτώ λεπτά και ήταν τόσο ισχυ­ρή που ακού­στη­κε «σαν μια μακρι­νή βρο­ντή» στα νησιά Φίτζι, σε από­στα­ση 800 και πλέ­ον χιλιο­μέ­τρων από εκεί, δήλω­σαν οι αρχές των Φίτζι.

Η υπη­ρε­σία διευ­κρί­νι­σε ότι τσου­νά­μι 1,2 μέτρου έφθα­σε στο νότιο νησί Αμά­μι Οσί­μα γύρω στις 23.55 τοπι­κή ώρα (16.55 ώρα Ελλά­δας) Σαβ­βά­του, προ­τού παρα­τη­ρη­θούν μικρό­τε­ρα κύμα­τα σε άλλες περιο­χές κατά μήκος της ακτής στο Ειρη­νι­κό της Ιαπωνίας.

Στις ΗΠΑ, οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές υπη­ρε­σί­ες εξέ­δω­σαν προει­δο­ποί­η­ση για τσου­νά­μι στη δυτι­κή ακτή, ενώ η Χαβάη επλή­γη από πλημ­μύ­ρες.

Συγκλονιστικά βίντεο

Ερα­σι­τε­χνι­κή κάμε­ρα κατέ­γρα­ψε απί­στευ­τες εικό­νες, τη στιγ­μή που τα παλιρ­ροϊ­κά κύμα­τα (τσου­νά­μι), που προ­κλή­θη­καν μετά την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου στην Τόν­γκα της Αμε­ρι­κα­νι­κής Σαμό­ας, «χτυ­πούν» τις παρα­κεί­με­νες ακτές.
Κόσμος δια­κρί­νε­ται να τρέ­χει πανι­κό­βλη­τος, καθώς τα ορμη­τι­κά κύμα­τα εισβάλ­λουν στην ξηρά παρα­σύ­ρο­ντας στο διά­βα τους τα πάντα.

Δεί­τε πώς φάνη­κε από ψηλά η έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου στην Τόνγκα

Σύμ­φω­να με το Αμε­ρι­κα­νι­κό κέντρο έγκαι­ρης προει­δο­ποί­η­σης για τσου­νά­μι στον Ειρη­νι­κό, παλιρ­ροϊ­κά κύμα­τα (τσου­νά­μι) ύψους περί­που μισού μέτρου παρα­τη­ρή­θη­καν σε μετρη­τές που βρί­σκο­νται στο επί­πε­δο της θάλασ­σας στην πρω­τεύ­ου­σα της Αμε­ρι­κα­νι­κής Σαμό­ας ύστε­ρα από δρα­στη­ριό­τη­τα ηφαι­στεί­ου στην Τόνγκα.

Η απει­λή για τσου­νά­μι συνε­χί­ζε­ται και οι δια­κυ­μάν­σεις στο επί­πε­δο της θάλασ­σας καθώς και ισχυ­ρά θαλάσ­σια ρεύ­μα­τα δημιουρ­γούν κιν­δύ­νους κατά μήκος παρά­κτιων περιο­χών, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το κέντρο.

  “tsu” = “λιμάνι” — “nami” = “μέσα κύμα 

“Ξαφ­νι­κά άκου­σα μια κραυ­γή, “μεγά­λο κύμα”, οι φωτει­νοί σημα­το­δό­τες γύρω μας εξερ­ρά­γη­σαν όλοι σχε­δόν την ίδια στιγ­μή. Κοί­τα­ξα επά­νω και είδα ένα πολύ γνω­στό αλιευ­τι­κό σκά­φος να περ­νά πάνω από τη γέφυ­ρα Wailoa”

Περι­γρα­φή της Susan Maeda Veriato για το tsunami που χτύ­πη­σε τον κόλ­πο του Hilo στη Χαβάη, το 1960.

Με αφορ­μή τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό και τα φονι­κά tsunamis που ακο­λού­θη­σαν και προ­κά­λε­σαν μεγά­λες απώ­λειες σε ζωές και περιου­σί­ες στην Νοτια­να­το­λι­κή Ασία ανα­τρέ­ξα­με στο δια­δί­κτυο και βρή­κα­με κάποιες ενδια­φέ­ρου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το φαι­νό­με­νο tsunami τις οποί­ες και σας παρουσιάζουμε.

Στο παρελ­θόν, τα tsunamis ανα­φέ­ρο­νταν από το ευρύ κοι­νό ως παλιρ­ροια­κά κύμα­τα (tidal waves) και από την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα ως θαλάσ­σια σει­σμι­κά κύμα­τα (seismic sea waves).


Ο όρος tidal wave είναι λαθε­μέ­νος. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πρό­σκρου­σης των tsunamis αν και εξαρ­τώ­νται από τη στάθ­μη της παλίρ­ροιας, δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα παλιρ­ροια­κά κύμα­τα τα οποία προ­κύ­πτουν εξαι­τί­ας της βαρύ­τη­τας που ασκεί το φεγ­γά­ρι, ο ήλιος και οι πλανήτες.

Ο όρος seismic sea wave είναι επί­σης λάθος, αφού ο όρος “Seismic” παρα­πέ­μπει σε σει­σμό, ωστό­σο ένα tsunami μπο­ρεί επί­σης να προ­κλη­θεί από αιτί­ες που δεν οφεί­λο­νται σε σει­σμό, όπως είναι η καθί­ζη­ση του εδά­φους ή η πτώ­ση μετεωριτών.


Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το “tsu” = “λιμά­νι” — “nami” = “μέσα κύμα” από την πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία Τι είναι το τσουνάμι


The Impossible: η ισπα­νι­κή δρα­μα­τι­κή ται­νία, παρα­γω­γής 2012 (σκη­νο­θε­σία Χουάν Αντό­νιο Μπα­γιό­να σενά­ριο Σέρ­χιο Γ. Σάν­τσεθ) διη­γεί­ται την πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία μιας οικο­γέ­νειας και την περι­πέ­τεια που πέρα­σαν στο τσου­νά­μι του Ινδι­κού Ωκε­α­νού το 2004- με Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland κά

Η πρε­μιέ­ρα της ται­νί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου του Τορό­ντο το 2012 και απέ­σπα­σε κυρί­ως θετι­κά σχό­λια από τους κρι­τι­κούς με τους περισ­σό­τε­ρους να επαι­νούν τις ερμη­νεί­ες των πρωταγωνιστών.

Η Ναό­μι Γουότς έλα­βε υπο­ψη­φιό­τη­τα για Όσκαρ, Screen Actors Guild Award και Χρυ­σή Σφαί­ρα Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο