Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσουχτερές αυξήσεις στα διόδια — Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές

Από τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021 προς το Σάβ­βα­το 1 Ιανουα­ρί­ου 2022 θα ισχύ­σουν οι νέες τιμές των διο­δί­ων στους αυτο­κι­νη­τό­δρο­μους, Πατρών – Αθη­νών, Αντιρ­ρί­ου — Ιωαν­νί­νων και Κορίν­θου — Τρί­πο­λης — Καλα­μά­τας και κλά­δου Λεύ­κτρου – Σπάρτης.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ — ΑΘΗΝΩΝ

Συγκε­κρι­μέ­να, στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Πατρών – Αθη­νών θα ισχύ­σουν αυξή­σεις σε σταθ­μούς διο­δί­ων της τάξης από 0,10 ευρώ έως και 0,20 ευρώ, ανά­λο­γα πάντα με το είδος οχή­μα­τος, ενώ σε άλλους σταθ­μούς οι τιμές παρα­μέ­νουν σταθερές.

Οι νέες τιμές, σύμ­φω­να με την «Ολυ­μπία Οδό», υπο­λο­γί­ζο­νται βάσει του Δεί­κτη Τιμών Κατα­να­λω­τή του Σεπτεμ­βρί­ου 2021.

Για παρά­δειγ­μα, με τις νέες τιμές το ταξί­δι Πάτρα — Αθή­να για ένα Ι.Χ. επι­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το δια­μορ­φώ­νε­ται στα 11,80 ευρώ (από τα 11,50 ευρώ).

Ανα­λυ­τι­κά, οι τιμές όλων των διο­δί­ων ανά σταθ­μό διο­δί­ων και κατη­γο­ρία οχή­μα­τος δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Ρίου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,60 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,30 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ. 5,70 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος 2,20μ., 8,10 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Ελαιώνα:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,30 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,30 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,20 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 11,50 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Κιάτου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,60 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,30 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,80 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 8,10 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Ισθμού:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,20 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,80 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,60 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 6,40 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Ελευσίνας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,50 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,10 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Δρεπάνου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,20 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,70 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 6,10 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό των Καλαβρύτων:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,70 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,00 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 8,50 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Ακράτας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,20 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,70 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ 6,20 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Δερβενίου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,90 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,30 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 4,70 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Κιάτου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,60 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,80 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Ζευγολατιού:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,50 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,70 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό των Αγί­ων Θεοδώρων:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,30 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,50 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 1,90 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Πάχης:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,60 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,30 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 3,30 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Νέας Περάμου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,00 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,60 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 5,10 ευρώ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Αντιρ­ρί­ου — Ιωαν­νί­νων θα ισχύ­σουν στους περισ­σό­τε­ρους σταθ­μούς διο­δί­ων αυξη­μέ­να τέλη από 0,05 ευρώ έως 0,25 ευρώ. Ως εκ τού­του το ταξί­δι Αντίρ­ριο – Ιωάν­νι­να για ένα Ι.Χ. επι­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το δια­μορ­φώ­νε­ται στα 12,75 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ετή­σια τιμα­ριθ­μι­κή προ­σαρ­μο­γή διο­δί­ων τελών, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την «Νέα Οδό», οι τιμές ανά σταθ­μό διο­δί­ων και ανά κατη­γο­ρία οχή­μα­τος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Κλόκοβας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,10 ευρώ.

*ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,00 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,60 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 10,65 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Αγγελοκάστρου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,50 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,55 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 8,95 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 12,50 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Μενιδίου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,10 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,05 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,60 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 10,65 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό του Τερόβου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,20 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,15 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,85 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 11,00 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Γαβρολίμνης:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,50 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,15 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 5,35 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 7,55 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Μεσολογγίου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,90 ευρώ.

*ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,25 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 3,20 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 4,50 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Κουβαρά:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,15 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,65 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 4,15 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 5,80 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Άρτας:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,50 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,75 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 1,95 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 2,70 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό του Γοργόμυλου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,70 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,00 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 2,55 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 3,60 ευρώ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ — ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ — ΣΠΑΡΤΗΣ

Στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Κορίν­θου — Τρί­πο­λης — Καλα­μά­τας και κλά­δου Λεύ­κτρου – Σπάρ­της, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την «Μορέ­ας» Α.Ε., «έπει­τα από δύο συνε­χή έτη μειώ­σε­ων, προ­κύ­πτουν, λόγω της τιμα­ριθ­μι­κής ανα­προ­σαρ­μο­γής, μικρές αυξή­σεις τιμών σε ορι­σμέ­νους σταθ­μούς διοδίων».

Με βάση λοι­πόν τις νέες τιμές, το ταξί­δι Κόριν­θος – Τρί­πο­λη – Καλα­μά­τα για ένα Ι.Χ. επι­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το δια­μορ­φώ­νε­ται στα 10,05 ευρώ (από τα 9,75 ευρώ), ενώ το ταξί­δι Κόριν­θος – Τρί­πο­λη και κλά­δος Λεύ­κτρου – Σπάρ­της δια­μορ­φώ­νε­ται στα 11,05 ευρώ (από τα 10,75 ευρώ).

Ανα­λυ­τι­κά, οι τιμές όλων των διο­δί­ων ανά σταθ­μό διο­δί­ων και ανά κατη­γο­ρία οχή­μα­τος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,70 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,55 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,35 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος 2,20μ., 8,90 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Νεστάνης:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,60 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,40 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,05 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 8,45 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Γέφυ­ρας Μάναρη:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,30 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,95 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 6,85 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Βελιγοστής:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,80 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,25 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,15 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 4,45 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Καλαμάτας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,30 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,80 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 6,75 ευρώ.

Στον μετω­πι­κό σταθ­μό της Πετρίνας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,00 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,35 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 10,30 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό των Παραδεισίων:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,50 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,75 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό των Αρφαρών:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,50 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,75 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,90 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ 2,65 ευρώ.

Στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό της Θουρίας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,30 ευρώ.

*Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,45 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με 2–3 άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,20 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με 4 ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες με ή χωρίς ρυμουλ­κού­με­νο και ύψος από 2,20μ., 1,70 ευρώ.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο