Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσου ρε Λάκη…

Καλώς τον..

Και­ρό είχα­με να δια­βά­σου­με και να ακού­σου­με κάτι από τον Λάκη Λαζό­που­λο για το ΚΚΕ. Έσπα­σε όμως τη σιω­πή του για να «σατι­ρί­σει» (;;;) τη στά­ση του ΚΚΕ όσον αφο­ρά τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Αφού μας εκμυ­στη­ρεύ­ε­ται ότι αντι­λαμ­βά­νε­ται την κινη­το­ποί­η­ση του ΚΚΕ ενά­ντια στον πόλε­μο, όπως την αντι­λαμ­βά­νε­ται ένα μέσο τρολ της ΝΔ στα social media («Το ΚΚΕ έτρε­ξε … στην ρώσι­κη πρε­σβεία, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε και μετά πήγαν κι απ’ την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία για­τί αυτή τη βόλ­τα την κάνουν πάντα» έγρα­ψε), μετά δηλώ­νει πως δεν κατα­λα­βαί­νει τι σημαί­νει η φρά­ση «ούτε με τον Πού­τιν ούτε με το ΝΑΤΟ» (πώς να την κατα­λά­βει όταν κι αυτός έχει βάλει το χερά­κι του για να σπρώ­χνει ο λαός ελπί­δες και προσ­δο­κί­ες σε κου­τσά άλο­γα όπως ο Πού­τιν, αλλά και το ΝΑΤΟ…) και κατα­λή­γει με το… αστειά­κι «το ΚΚΕ είναι ένα μαγα­ζί ανοι­χτό που η κεντρι­κή αντι­προ­σω­πεία έχει κλεί­σει». Το θυμό­μα­στε αυτό περί «αντι­προ­σω­πεί­ας». Το έλε­γε συχνά-πυκνά ο Μιχα­λο­λιά­κος της Χρυ­σής Αυγής…

Πάντως, κανείς μας δεν πιστεύ­ει ότι επι­στρα­τεύ­τη­κε ο Λαζό­που­λος για κάποιο λόγο. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώ­μα­τα ούτε για την «επι­στρά­τευ­ση», ούτε για το ποιος του δίνει φύλ­λο πορεί­ας… Οποία κατά­ντια, βέβαια, αυτή η «επι­στρά­τευ­ση» να σε οδη­γεί να εμφα­νί­ζεις ως σάτι­ρα τα χιλιο­παιγ­μέ­να επι­χει­ρή­μα­τα των τρολ.

Λάκη, μπο­ρείς και καλύτερα!

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο