Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τυνησία: Τουλάχιστον 20 μετανάστες πνίγηκαν σε ναυάγιο σκάφους

Του­λά­χι­στον 20 Αφρι­κα­νοί μετα­νά­στες πέθα­ναν όταν ένα σκά­φος που μετέ­φε­ρε περισ­σό­τε­ρα από 50 άτο­μα βυθί­στη­κε στα ανοι­χτά των ακτών της Τυνη­σί­ας, δήλω­σε σήμε­ρα ένας αξιωματούχος.

Τα πτώ­μα­τα εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα στα ανοι­χτά της ακτής του Σφαξ, δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος. Συνο­λι­κά 53 άτο­μα είχαν ξεκι­νή­σει με το σκά­φος το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με στό­χο να φτά­σουν στην Ιταλία.

aggoules bannerΜονά­δες της ακτο­φυ­λα­κής και ο στρα­τός ανα­ζη­τούν αγνοούμενους.

Πέρυ­σι, 86 Αφρι­κα­νοί μετα­νά­στες πνί­γη­καν μετά την ανα­τρο­πή του σκά­φους τους που είχε ανα­χω­ρή­σει από τη Λιβύη με προ­ο­ρι­σμό την Ευρώ­πη, σε ένα από τα πλέ­ον πολύ­νε­κρα αντί­στοι­χα δυστυ­χή­μα­τα στο θαλάσ­σιο χώρο της Τυνησίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο