Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΥΡΝΑΒΟΣ Μαθητές φύτεψαν 57 ελιές για τους νεκρούς του εγκλήματος των Τεμπών 🎥VIDEO

 

Να μην ξεχα­στεί το έγκλη­μα των Τεμπών και οι 57 νεκροί, ήταν το μήνυ­μα που έστει­λαν οι μαθη­τές του ΕΠΑΛ Τυρ­νά­βου, καθώς με την στή­ρι­ξη της δημο­τι­κής αρχής φύτε­ψαν την Κυρια­κή 57 ελιές, όσα και τα θύμα­τα της μετω­πι­κής σύγκρου­σης των δύο τρένων.

Τα 57 λιό­δε­ντρα θα τα φρο­ντί­ζουν οι μαθη­τές του ΕΠΑΛ και θα είναι ένα ακό­μα σημείο στη χώρα που θα απη­χεί το αίτη­μα για από­δο­ση όλων των ευθυ­νών και για δικαί­ω­ση των οικο­γε­νειών των νεκρών.

Το δημο­τι­κό χώρο, τις ελιές, τα μηχα­νή­μα­τα και τα εργα­λεία τα παρα­χώ­ρη­σε η νέα δημο­τι­κή αρχή της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης». Στην δεντρο­φύ­τευ­ση συμ­με­τεί­χε και ο δήμαρ­χος Τυρ­νά­βου, Στέ­λιος Τσι­κρι­τσής, που δήλω­σε ότι «είναι μια συμ­βο­λι­κή ενέρ­γεια για τα 57 θύμα­τα ενός προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος που με τον αγώ­να μας και με τις ενέρ­γειες μας δεν πρέ­πει να αφή­σου­με να ξανα­συμ­βεί».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο