Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Των αγωνιστών τα δικαιώματα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Για την προ­σω­πι­κό­τη­τα και την προ­σφο­ρά του Κολο­κο­τρώ­νη έχουν γρα­φτεί πολ­λά επι­λέ­ξα­με από την «Ιστο­ρι­κή Ανθο­λο­γία» του Γιάν­νη Βλα­χο­γιάν­νη ένα ενδεικτικό

Των αγω­νι­στών τα δικαιώματα

Παρου­σιά­στη­κε Κολο­κο­τρώ­νης στο Βασι­λέα Οθω­να μια μέρα.

- Απε­φά­σι­σε η Κυβέρ­νη­σίς μου να δικαί­ω­ση τους Αγω­νι­στάς! είπε ο Βασι­λέ­ας. Εδώ είναι οι ανα­φο­ραί μερι­κών Αγω­νι­στών πού ζητούν τα δικαιώ­μα­τα των. Συ τι θα ζήτη­σης, Στρατηγέ;

—Εγώ δεν έχα­σα, ούτε ξόδε­ψα τίπο­τε για το έθνος. Βασι­λιά μου! είπε ο Κολοκοτρώνης.

— Πώς έγει­νε αυτό; είπε ο Βασιλέας.

— Εγώ άμα πρω­το­μπή­κα στον αγώ­να, είχα στο σελά­χι μου μιά­μι­ση ρεγ­γί­να (τάλ­λα­ρο Αυστρια­κό) και ξόδε­ψα μονά­χα τη μισή. (Σημ. Ισως ήθε­λε να πη πώς μετά την Επανά­σταση του είχε μεί­νει κάμπο­ση κατά­στα­ση). Και ποιοί είναι αυτοί πού ζητά­νε «δικαιώ­μα­τα»;

Ο Οθω­νας είπε μερι­κά ονό­μα­τα των ανα­φε­ρο­μέ­νων, που τους ήξε­ρε καλά ό Στρατηγός.

— Αν αυτοί, Βασι­λιά μου, πάρουν όσα ζητούν, τι πρέ­πει να πάρουν τα γαϊ­δού­ρια της Ζαράκοβας;

— Τί είναι αυτά τα γαϊ­δού­ρια της Ζαρά­κο­βας; ρώτη­σε ο Οθωνας.

— Μας κου­βα­λού­σαν το νερό και το ψωμί που είχα­με τόση μεγά­λη ανά­γκη! είπε ό Κολοκοτρώνης.

Έφημ. «Εμπρός», Άθη­ναι, 2 Ίουλ. 1922.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο