Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ: Παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο του Κόμματος στην Α’ Αθήνας

Παρου­σιά­στη­κε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας, στο Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέ­ζη» το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στην Α’ Αθή­νας για τις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Την παρου­σί­α­ση έκα­νε ο Μαρί­νος Μακρής, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΤΟ Α’ Αθή­νας. Παρευ­ρέ­θη­κε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στον Δήμο της Αθή­νας και όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε στην εκδή­λω­ση εκ νέου υπο­ψή­φιος δήμαρχος.

Στην εκδή­λω­ση έγι­ναν παρεμ­βά­σεις από υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές του ΚΚΕ.

Η Λιά­να Κανέλ­λη σημεί­ω­σε πως θα εντα­θεί ο αντι­κο­μου­νι­σμός το επό­με­νο διά­στη­μα, ενώ χαι­ρέ­τι­σε το κάλε­σμα προς όλους για την ενί­σχυ­ση του Κόμ­μα­τος, του μόνου κόμ­μα­τος που ενδια­φέ­ρε­ται συνο­λι­κά για την ποιό­τη­τα ζωή των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού όπως ανέφερε.

Ο Χάρης Βουρ­δου­μπάς ανα­φέρ­θη­κε σε ζητή­μα­τα που οι κομ­μου­νι­στές βρέ­θη­καν στην πρώ­τη γραμ­μή συμπο­ρευό­με­νοι με εργα­ζό­με­νους, γονείς της περιο­χής και τα όποια πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν κρι­τή­ριο ψήφου για τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, ζητή­μα­τα όπως η σχο­λι­κή στέ­γη και η μόρ­φω­ση που λαμ­βά­νουν τα παι­διά, οι ελά­χι­στες αθλη­τι­κές υπο­δο­μές, τα αδιέ­ξο­δα που συνα­ντούν οι μικροί επαγγελματίες.

Ο Θέμης Πάνου ανέ­φε­ρε πως «με μεγά­λη χαρά και πλή­ρη γνώ­ση της ευθύ­νης δέχτη­κα να είμαι υπο­ψή­φιος με το ΚΚΕ», ενώ απάγ­γει­λε 3 ποι­ή­μα­τα του Μπ. Μπρεχτ από την συλ­λο­γή για την ταξι­κή πάλη.

Ο Δημή­τρης Μπιρ­γά­λιας στά­θη­κε στις νέες και στους νέους που θα ψηφί­σουν για πρώ­τη φορά, σημειώ­νο­ντας την ανά­γκη η κόκ­κι­νη ψήφο τους να εκφρά­σει το αυξη­μέ­νο κύρος του Κόμ­μα­τος σε αυτές ηλι­κί­ες, καθώς ότι έχουν κερ­δί­σει το έχουν κατα­φέ­ρει με τον αγώ­να τους, και με του Κνί­τες και τα μέλη του Κόμ­μα­τος στην πρώ­τη γραμμή.

Ο Νίκος Σοφια­νός μετα­ξύ άλλων σημεί­ω­σε στην παρέμ­βα­ση του:

«Στους διπλούς εκβια­σμούς που ήδη δυνα­μώ­νουν και που δεν τους υπο­τι­μού­με καθό­λου, έχου­με ένα πολι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα. Είμα­στε η μόνη πολι­τι­κή δύνα­μη που το έχει ‑με σιγου­ριά, με αυτο­πε­ποί­θη­ση, με συνέ­πεια και συνέ­χεια–  στην πολι­τι­κή μας θέση, στον πολι­τι­κό μας λόγο ότι θα στα­θού­με απέ­να­ντι στην νέα κυβέρ­νη­ση. Και σ’ αυτούς που βάζουν τους εκβια­σμούς ”δια­λέξ­τε Τσί­πρα ή Μητσο­τά­κη” αλλά και σ’ αυτούς που είναι πρό­θυ­μοι συγκυ­βερ­νώ­ντες αυτού του δίπολου.

Του δίπο­λου που μαζί και αυτή την τετρα­ε­τία και τις προη­γού­με­νες έχει δια­μορ­φώ­σει αυτό το απο­πνι­κτι­κό πλαί­σιο που ζει στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά της η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Αυτή την αβε­βαιό­τη­τα, αυτή τη μελαγ­χο­λία, αλλά και αυτή τη διά­θε­ση που μεγα­λώ­νει σε τμή­μα­τα του λαού μας, ιδιαί­τε­ρα της νεο­λαί­ας, κάτι να αλλά­ξει. Αυτό το κάτι να αλλά­ξει, η άνο­δος της εκλο­γι­κής επιρ­ρο­ής του ΚΚΕ, είναι από­λυ­τα ρεα­λι­στι­κός και εφι­κτός στό­χος. Κι αυτό το δίλημ­μα πρέ­πει να μπει.

Για­τί η άνο­δος η δική μας, τα δικά μας ποσο­στά, οι περισ­σό­τε­ροι κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές στη Βου­λή σημαί­νει και μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­πε­ποί­θη­ση τμη­μά­των του λαού μας να συγκρου­στούν με μια πολι­τι­κή που τους μαυ­ρί­ζει το παρών και το μέλ­λον. Σημαί­νει διά­θε­ση να παλέ­ψουν, να οργα­νω­θούν στα σωμα­τεία, στους συλ­λό­γους, να διεκ­δι­κή­σουν τα πάντα, να διεκ­δι­κή­σουν αυτό που φαντά­ζει μικρό που όμως είναι μεγά­λο στα μάτια του αλλου­νού που του βιώ­νει, αλλά και να διεκ­δι­κή­σουν και την ίδια την προ­ο­πτι­κή, να τελειώ­νου­με δηλα­δή μ’ αυτό το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, να τελειώ­νου­με με τα παρά­σι­τα που απο­τε­λούν το βαθύ αλλά επι­φα­νεια­κό κρά­τος, επει­δή είναι και στην επι­και­ρό­τη­τα η συζή­τη­ση για το βαθύ κρά­τος, δηλα­δή το κεφά­λαιο, τους καπι­τα­λι­στές, αυτούς που έχουν στα χέρια τους τον πλού­το και τα μέσα που τον παρά­γουν και αυτοί που δια­μορ­φώ­νουν αυτή την αντι­λαϊ­κή ατζέ­ντα την οποία θα υλο­ποι­ή­σει η αυρια­νή κυβέρ­νη­ση. Και δια­μορ­φώ­νε­ται απ’ το πλαί­σιο στή­ρι­ξης, απ’ την περί­φη­μη ”πρά­σι­νη μετά­βα­ση”, δια­μορ­φώ­νε­ται από ένα μακε­λειό που κάνουν οι ιμπε­ρια­λι­στές στη γει­το­νιά μας, δίπλα μας και δεν πρέ­πει να εθι­στού­με με τον πόλε­μο ο οποί­ος ήδη γενι­κεύ­ε­ται και δια­μορ­φώ­νο­νται όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις να γίνει ακό­μα πιο τρο­μα­κτι­κός με την είσο­δο της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ την οποία την ψήφι­σαν από κοι­νού στη Βου­λή, με τα σενά­ρια για να μπει και να ανοί­ξει νέο μέτω­πο με την Μολ­δα­βία την οποία τρέ­χει να την επι­σκε­φτεί η ΠτΔ αύριο μεθαύριο.

Ο πρω­τα­γω­νι­στι­κός ρόλος της Ελλά­δας σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς είναι κοι­νή τους επι­λο­γή και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρ­χει λοι­πόν το υλι­κό να προ­βλη­μα­τι­στεί ένας κόσμος, πολύς, που σκέ­φτε­ται αρι­στε­ρά, ριζο­σπα­στι­κά αλλά και που σκέ­φτε­ται και με τη λογι­κή κάτι πρέ­πει να δω να αλλά­ζει και στη ζωή μου. Αυτό που μπο­ρεί να αλλά­ξει είναι με τη δύνα­μη του αγώ­να να τους πιέ­σου­με, να τους ζορί­σου­με να απο­σπά­σου­με, να καθυ­στε­ρή­σου­με, να μετρή­σου­με μικρές νίκες και τέτοιες μετρή­σα­με το προη­γού­με­νο διά­στη­μα με πρω­τα­γω­νι­στι­κό το ρόλο του ΚΚΕ και των δυνά­με­ων που συμπα­ρα­τά­χθη­καν μαζί μας.

Θα ήθε­λα ολο­κλη­ρώ­νο­ντας να βάλω να σκε­φτού­με μια ακό­μα πλευ­ρά, βεβαί­ως η εκλο­γι­κή μάχη στην πρώ­τη περι­φέ­ρεια της Αθή­νας δεν δια­φο­ρο­ποιεί­ται πολύ σε σχέ­ση με το ποια πολι­τι­κή έχου­με απέ­να­ντί μας, είναι η γενι­κή πολι­τι­κή που παρά­γει φτώ­χεια, ανερ­γία, ένδεια, που παρά­γει αυτούς τους μισθούς, αυτές τις συντά­ξεις. Παρό­λα αυτά όμως υπάρ­χει ένα δυστο­πι­κό τοπίο σε αυτή την πόλη. Και δεν είναι τυχαία η προ­σπά­θεια που κάνου­με, πρώ­τα απ’ όλα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σε όλες τις ομι­λί­ες να απευ­θύ­νε­ται και για συγκε­κρι­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο κόσμος στην μια ή την άλλη περιο­χή. Για­τί ο κόσμος μέσα και απ’ το μικρό, αυτό που βλέ­πει, το δικό του, μπο­ρεί να κατα­λά­βει τη συνο­λι­κό­τε­ρη επί­θε­ση και ότι είναι μέρος μιας συνο­λι­κό­τε­ρης επί­θε­σης. Λοι­πόν στην Αθή­να μην ξεχά­σου­με ότι οι ζώνες της φτώ­χειας είναι μεγά­λες. Είναι πάνω απ’ το 1/3 του πλη­θυ­σμού αυτής της πόλης, αυτού του δήμου που ταυ­τί­ζε­ται με την Α’ Αθή­νας που ζει στα όρια ή και κάτω απ’ τα όρια της φτώ­χειας, της ένδειας. Μην ξεχά­σου­με ότι είμα­στε στην πόλη που οι μετα­νά­στες είναι το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό πλη­θυ­σμού, όχι λοι­πόν τυχαία το ΚΚΕ σ’ αυτή την εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια έχει δύο μετα­νά­στες υπο­ψή­φιους, εργά­τες, για να δεί­ξου­με ότι είναι κοι­νή η ζωή και ο μόχθος που κάνου­με καθη­με­ρι­νά με τους μετα­νά­στες πρώ­της, δεύ­τε­ρης, τρί­της γενιάς. Και επί­σης μην ξεχά­σου­με ότι το τοπι­κό κρά­τος της Αθή­νας ταυ­τι­σμέ­νο με το κεντρι­κό κρά­τος όχι απλά επει­δή ο δήμαρ­χος είναι και Νεο­δη­μο­κρά­της, ανή­κει σε αυτό το κόμ­μα, αλλά και για­τί οι κεντρι­κές πολι­τι­κές επι­λο­γές αυτού του δήμου που καθο­ρί­ζουν τη δύσκο­λη καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας έχουν συναποφασιστεί.

Θα έλε­γε κανείς ότι μια εμβλη­μα­τι­κή από­φα­ση του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου της Αθή­νας τον Ιού­λιο του ’22 που την ψήφι­σαν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεί­χνει το τι ζού­με και τι θα ζήσου­με. Χαρα­κτή­ρι­σαν την Αθή­να πρό­τυ­πη πόλη του­ρι­στι­κού προ­ο­ρι­σμού, για να εντα­χθεί στον ανα­πτυ­ξια­κό νόμο που μαζί ψήφι­σαν και στη Βου­λή. 600 ξενο­δο­χεία λοι­πόν στο κέντρο της Αθή­νας, το RBNB ζει και βασι­λεύ­ει εκτο­πί­ζο­ντας και κάνο­ντας την ανα­ζή­τη­ση στέ­γης άπια­στο όνει­ρο και από πλευ­ρά ευκαι­ριών και από πλευ­ρά ενοι­κί­ων και φυσι­κά όλα τα άλλα πρό­τζεκτ τα οποία τα ζού­με ταυ­τό­χρο­να με τη μαζι­κή υπο­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας ζωής αλλά και των όρων ζωής.

Για­τί ο σει­σμός στην Τουρ­κία μας θύμι­σε και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρ­χει πρό­λη­ψη, δεν υπάρ­χει υπο­δο­μή και θα βρε­θού­με σε τρα­γι­κές κατα­στά­σεις αν συμ­βεί αυτό που όλοι απευχόμαστε.

Πρέ­πει να αξιο­ποι­ή­σου­με τις λίγες μέρες ως — απ’ ότι φαί­νε­ται — τις 9 Απρί­λη που θα γίνουν οι εκλο­γές για να μπουν τα δικά μας διλήμ­μα­τα. Για να μπουν τα δικά μας ερω­τή­μα­τα που πρέ­πει να απα­ντη­θούν με τους φίλους… για να αξιο­ποι­ή­σου­με όλες τις δυνα­τό­τη­τες που δια­μόρ­φω­σε η δρά­ση του Κόμ­μα­τος και κεντρι­κά και τοπι­κά της οργά­νω­σης εδώ ώστε να ριχθούν χιλιά­δες νέες ψήφοι στην κάλ­πη με το ΚΚΕ».

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ

Κανέλ­λη Λιά­να: Η Λιά­να Κανέλ­λη, είναι βου­λευ­τής που εκλέ­γε­ται στην Α’ Αθή­νας από το 2000. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Είναι από­φοι­τος της Νομι­κής Αθη­νών και Δικη­γό­ρος. Έχει εκδώ­σει δυο ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές «Στο­χα­σμοί» και «Η Λει­τουρ­γία των όρκων». Στη διάρ­κεια της μεγά­λης και μακράς δημο­σιο­γρα­φι­κής δια­δρο­μής έχει περά­σει από πολ­λά περιο­δι­κά, εφη­με­ρί­δες, τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια και ραδιό­φω­να, ενώ υπήρ­ξε εκδό­της του περιο­δι­κού «ΝΕΜΕΣΙΣ».

Βουρ­δου­μπάς Χάρης: Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1978 και μένει στη Λαμπρι­νή. Σπού­δα­σε στο τμή­μα Διε­θνών και Ευρω­παϊ­κών Οικο­νο­μι­κών Σπου­δών του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στή­μιου Αθή­νας, (πρώ­ην ΑΣΟΕΕ), συνέ­χι­σε με μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές και από­κτη­ση διδα­κτο­ρι­κού τίτλου στην Οργά­νω­ση και Διοί­κη­ση Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας στην δια­τμη­μα­τι­κό — δια­πα­νε­πι­στη­μια­κό Πρό­γραμ­μα Μετα­πτυ­χια­κών Σπου­δών με ευθύ­νη του Εθνι­κού Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Γονέ­ων του 5ου δια­με­ρί­σμα­τος και του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων του 113ου δημο­τι­κού σχο­λεί­ου Αθη­νών. Είναι στέ­λε­χος του ΚΚΕ και δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Αθή­νας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Γερά­κη Κατε­ρί­να: 43 ετών, δικη­γό­ρος, από­φοι­τος και κάτο­χος μετα­πτυ­χια­κού διπλώ­μα­τος από τη Νομι­κή Σχο­λή Αθη­νών. Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στα Άνω Πετρά­λω­να. Ζει και εργά­ζε­ται στο κέντρο της Αθή­νας. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και στη συνέ­χεια, μέχρι και σήμε­ρα, στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα στον χώρο των δικη­γό­ρων. Συμ­με­τέ­χει στην Επι­τρο­πή του ΠΑΜΕ κατά των Πλει­στη­ρια­σμών. Είναι Αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης. Υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα Δικαιώ­μα­τα των Μετα­να­στών και των Προ­σφύ­γων και μέλος του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Δικαιο­σύ­νη και τις Λαϊ­κές Ελευθερίες.

Γκο­γκά­κη Ντί­να: 43 χρο­νών, ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος. Πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας, μέλος ΔΣ του ΕΚΑ. Αντι­πρό­ε­δρος του ΔΣ της Ένω­σης Γονέ­ων του 2ου δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας. Πτυ­χιού­χος του τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νο­λό­γων στα ΤΕΙ Πάτρας. Μέλος της ΕΠ Αττι­κής του ΚΚΕ.

Ζάχα­ρης Πανα­γιώ­της (Πάνος): Είναι 40 ετών, πτυ­χιού­χος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της Φιλο­σο­φι­κής Αθή­νας και της Σχο­λής Ορνε­ρά­κη. Εργά­ζε­ται ως πολι­τι­κός γελοιο­γρά­φος και δημιουρ­γός κόμικ στις εφη­με­ρί­δες «Το Ποντί­κι» και «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών». Είναι μέλος του ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Συντα­κτών (ΠΟΕΣΥ) και ταμί­ας της Λέσχης Ελλή­νων Γελοιογράφων.

Μανιά­τη Παρα­σκευή (Βίκυ): Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Είναι καθη­γή­τρια Φυσι­κής Αγω­γής στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση και προ­πο­νή­τρια στί­βου από το 1997 έχο­ντας ανα­δεί­ξει πολ­λούς αθλη­τές — αθλή­τριες σε συλ­λο­γι­κό, Πανελ­λή­νιο και διε­θνές επί­πε­δο. Εκλέ­χθη­κε ειδι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δέ­σμου Ελλή­νων Προ­πο­νη­τών Κλα­σι­κού Αθλη­τι­σμού (ΣΕΠΚΑ).

Μαρ­γα­ρί­τη Κατε­ρί­να: Γεν­νή­θη­κε το 1980 και μεγά­λω­σε στην περιο­χή του Κολω­νού, όπου πήγε στο 52 ΓΕΛ Κολω­νού. Σπού­δα­σε στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης στην Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή, στο τμή­μα Ιστο­ρί­ας — Αρχαιο­λο­γί­ας. Επί­σης, σπού­δα­σε θέα­τρο, σκη­νο­γρα­φία – ενδυ­μα­το­λο­γία. Από μαθή­τρια συμ­με­τεί­χε στο νεο­λαι­ί­στι­κο κίνη­μα, υπήρ­ξε μέλος του ΔΣ του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Ιστο­ρί­ας – Αρχαιο­λο­γί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου βιβλιο­ϋ­παλ­λή­λων Θεσ­σα­λο­νί­κης. Είναι μητέ­ρα δυο παι­διών, συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στο γονεϊ­κό κίνη­μα και στο λαϊ­κό κίνη­μα στις γει­το­νιές. Είναι πρό­ε­δρος της Ένω­σης Γονέ­ων της 4ης δημο­τι­κής κοι­νό­τη­τας Αθή­νας και γραμ­μα­τέ­ας του Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του Μου­σι­κού σχο­λεί­ου Αθή­νας. Εργά­ζε­ται ως σκη­νο­γρά­φος ενδυ­μα­το­λό­γος και είναι συντά­κτρια στο δια­δι­κτυα­κό περιο­δι­κό Praxis Review.

Μου­στα­φά Άχμετ: 38 χρο­νών. Εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λος. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να, από Αιγύ­πτιους μετα­νά­στες γονείς. Έχει σπου­δά­σει στο Τμή­μα Οικο­νο­μι­κής Επι­στή­μης του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας (ΑΣΟΕΕ). Είναι γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΔΣ του Συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλάδας.

Μπιρ­γά­λιας Δημή­τρης: 31 χρο­νών, φυσι­κός. Είναι μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ. Γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στην Κυψέ­λη. Από­φοι­τος του Τμή­μα­τος Φυσι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών. Από το 2019 μέχρι το 2022 ήταν Γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Α’ Αθή­νας της ΚΝΕ.

Νέζα Έντρι: Γεν­νή­θη­κε το 1990 και μεγά­λω­σε στο Κολω­νό. Εργά­ζε­ται ως τεχνι­κός ήχου. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε από τα μαθη­τι­κά χρό­νια στις κινη­το­ποι­ή­σεις και στο μαθη­τι­κό κίνη­μα και μετέ­πει­τα στα ΤΕΙ που σπού­δα­σε στη σχο­λή ηλε­κτρο­νι­κών μηχα­νι­κών. Είναι πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στο θέα­μα — ακρόαμα.

Πάνου Θέμης: Γεν­νή­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το 1960. Είναι από­φοι­τος του Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής «Ε. Χατζί­κου». Είναι μέλος του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Θεά­τρου και του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, της Ελλη­νι­κής και Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου. Έχει ανα­λά­βει πρω­τα­γω­νι­στι­κούς και σημα­ντι­κούς ρόλους σε έργα των: Αισχύ­λου, Σοφο­κλή, Ευρι­πί­δη, Αρι­στο­φά­νη, Σαίξ­πηρ, Μπεν Τζόν­σον, Μολιέ­ρου, Μαρι­βό, Γκολ­ντό­νι, Μπέ­κετ, Ίψεν, Πού­σκιν, Ντο­στο­γιέφ­σκι, Γκαί­τε, Ντά­ριο Φό, Γκόρ­κι, Μπρεχτ, Βάις, Λόρ­κα, Καπε­τα­νά­κη, Καρύ­δη, Μάτε­ση, Δημη­τριά­δη και άλλων, συμ­με­τέ­χο­ντας στα μεγά­λα ελλη­νι­κά φεστι­βάλ (Επί­δαυ­ρος, Ηρώ­δειο, Φιλίπ­πων, Δίον).

Έχει βρα­βευ­τεί στις ται­νί­ες: «Νοτιάς» με το βρα­βείο Β’ ανδρι­κού ρόλου Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, το «Miss Violence» του Α. Αβρα­νά με το βρα­βείο Coppa Volpi «Καλύ­τε­ρου Ηθο­ποιού» Φεστι­βάλ Βενε­τί­ας και Α’ ανδρι­κού ρόλου Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, «Μια νύχτα μαζί» της Ε. Αστρι­νά­κη με τη διά­κρι­ση καλύ­τε­ρης ανδρι­κής ερμη­νεί­ας στο 32ο Φεστι­βάλ Δράμας,

Έχει εκδώ­σει τις συλ­λο­γές διη­γη­μά­των: «Στα Θυρα­νοί­ξια της μνή­μης παρευ­ρε­θή­κα­με φορώ­ντας τα καλά μας» (εκδ. Αγρα, 2022), «Παρα­θε­ρι­σταί με ελα­φρά αισθή­μα­τα» (εκδ. Αγρα, 2019), «Vita Brevis — ιστο­ρί­ες για αχρεί­ους» σε σκί­τσα Θ. Δήμου (εκδ. Καστα­νιώ­τη, 2013), «Αιφ­νι­δί­ως» (εκδ. Ροδα­κιό, 2000), καθώς και ποι­ή­μα­τα στα περιο­δι­κά «Κιν­στερ­να» και «Να ένα μήλο». Δίδα­ξε υπο­κρι­τι­κή στο Τμή­μα Θεα­τρι­κών Σπου­δών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, στις Δρα­μα­τι­κές σχο­λές του Δήμου Αγ. Βαρ­βά­ρας, του Δήμου Πετρού­πο­λης και του Γ. Αρμένη.

Πανου­τσά­κου Ελι­σά­βετ (Βέτα): Είναι δημό­σιος υπάλ­λη­λος με την ειδι­κό­τη­τα της Επό­πτριας Δημό­σιας Υγεί­ας. Γεν­νή­θη­κε στις Κρο­κε­ές Λακω­νί­ας και μεγά­λω­σε στην Λαμπρι­νή, στο 5ο δια­μέ­ρι­σμα της Αθή­νας. Διο­ρί­στη­κε στον Έβρο, στη Διεύ­θυν­ση Υγεί­ας του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και μετά από 11 χρό­νια μετα­τέ­θη­κε στην Αττι­κή, όπου με τις διά­φο­ρες ανα­διαρ­θρώ­σεις στο δημό­σιο και την μετα­φο­ρά των υπη­ρε­σιών στους ΟΤΑ β’ βαθ­μού μετα­τά­χτη­κε στην τότε Νομαρ­χια­κή Αυτο­διοί­κη­ση και στη συνέ­χεια στην Περι­φέ­ρεια, όπου από το 2016 είναι Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και της Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας. Είναι επί­σης μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΑΔΕΔΥ.

Παπα­κων­στα­ντί­νου Γεώρ­γιος: Γεν­νή­θη­κε στους Ωρε­ούς, ένα χωριό στην Β. Εύβοια, και μεγά­λω­σε στους Ωρε­ούς και στον Πει­ραιά. Είναι υπο­πτέ­ραρ­χος ε.α. Τέλειω­σε το Δημο­τι­κό σχο­λείο στον Πει­ραιά και τις πέντε πρώ­τες τάξεις του Γυμνα­σί­ου στην Ιστιαία Ευβοί­ας. Το 1973 πέτυ­χε στη Σχο­λή Ικά­ρων, στο Τμή­μα Μηχα­νι­κών (ΣΜΑ) απο­φοι­τώ­ντας με την ειδι­κό­τη­τα του Μηχα­νι­κού Αερο­σκα­φών. Κατά την διάρ­κεια της υπη­ρε­σί­ας του στην Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία υπη­ρέ­τη­σε σε θέσεις ανά­λο­γες του εκά­στο­τε βαθ­μού του και της ειδι­κό­τη­τας του στην 115 ΠΜ, στην 112 ΠΜ, στο Κέντρο Ερευ­νών της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, στην 116 ΠΜ, στην Διοί­κη­ση Αερο­πο­ρι­κής Υπο­στή­ρι­ξης, στο Γενι­κό Επι­τε­λείο Αερο­πο­ρί­ας, στο ΝΑΤΟ και στο Αρχη­γείο Τακτι­κής Αερο­πο­ρί­ας. Παρα­κο­λού­θη­σε δύο χρό­νια μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Αγγλία και απέ­κτη­σε Master of Science στην Αερο­ναυ­πη­γι­κή και αργό­τε­ρα ΜΒΑ. Μετά την απο­στρα­τεία του εργά­στη­κε για έξι χρό­νια Υπεύ­θυ­νος Προ­γράμ­μα­τος Συναρ­μο­λό­γη­σης Ατρά­κτου C‑130 και F‑16 στην ΕΑΒ ΑΕ.

Σιώ­ρας Ηλί­ας: Γεν­νή­θη­κε στο Λεω­νί­διο Αρκα­δί­ας το 1953. Είναι Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος με την «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Συντα­ξιού­χος Καρ­διο­λό­γος, υπη­ρέ­τη­σε 35 χρό­νια στον Ευαγ­γε­λι­σμό, όπου για 10 χρό­νια υπήρ­ξε γραμ­μα­τέ­ας επι­στη­μο­νι­κής επι­τρο­πής του Ευαγ­γε­λι­σμού. Όλα τα χρό­νια ήταν μπρο­στά στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, για 30 χρό­νια υπήρ­ξε μέλος του ΔΣ και γραμ­μα­τέ­ας της ΕΙΝΑΠ. Ήταν πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων του «Ευαγ­γε­λι­σμού» και για 14 χρό­νια ήταν ο εκλεγ­μέ­νος εκπρό­σω­πος των για­τρών στη διοί­κη­ση του «Ευαγ­γε­λι­σμού».

Σκα­λού­μπα­κα Χρι­στί­να: Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1969 και κατοι­κεί στα Εξάρ­χεια. Είναι από­φοι­τη της Νομι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Δικη­γό­ρος, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας, Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος της ΚΕ για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία και χειραφέτηση.

Ταβου­λά­ρη Πανα­γιώ­τα: Είναι 49 χρο­νών, εργα­ζό­με­νη στο κλά­δο του Φαρ­μά­κου, πρό­ε­δρος της κλα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλά­δας. Επί­σης, είναι μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Γονέ­ων του 1ου δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας. Είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Χουρ­δά­κης Χαρά­λα­μπος: Είναι 63 χρο­νών, συντα­ξιού­χος του Δημο­σί­ου. Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται από μαθη­τής στο μαθη­τι­κό και στο ανα­πη­ρι­κό κίνη­μα. Έχει δια­τε­λέ­σει μέλος του ΔΣ του Πανελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Τυφλών και πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου συμ­βα­σιού­χων νοση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των Ελλά­δας και πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων του Αγία Όλγα. Είναι από­φοι­τος της σχο­λής Δημο­σί­ας Διοί­κη­σης του Παντεί­ου. Σήμε­ρα είναι επι­κε­φα­λής της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να Αναπήρων.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο