Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΩΡΑ: Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο ΑΠΘ για την απαράδεκτη στάση των ΜΑΤ

Νέα κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη για την παρου­σία των ΜΑΤ στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσσαλονίκης. 

Καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση και την Πρυ­τα­νεία για οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο με τη νέα απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση των ΜΑΤ που νωρί­τε­ρα έφτα­σαν στο σημείο να κάνουν χρή­ση χημι­κών και κρο­τί­δων ακό­μα και μέσα στο κτί­ριο της σχο­λής Θετι­κών Επι­στη­μών την ώρα μάλι­στα που διε­ξά­γο­νταν μαθήματα.

Οι φοι­τη­τές ανα­γκά­στη­καν να βγουν από τα μαθή­μα­τά τους με δακρυ­σμέ­να μάτια λόγω των χημικών.

Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις και οι ασφα­λί­τες μπή­καν ξανά στο ΑΠΘ με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία συνερ­γεί­ου εργα­σιών αλλά και αξιο­ποιώ­ντας τη δρά­ση ομά­δων που καμία σχέ­ση δεν έχουν με το φοι­τη­τι­κό κίνημα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο