ΤΩΡΑ: Κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο ΑΠΘ για την απαράδεκτη στάση των ΜΑΤ

Νέα κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων είναι σε εξέ­λι­ξη για την παρου­σία των ΜΑΤ στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης.  Καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση και την Πρυ­τα­νεία για οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο με τη νέα απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση των ΜΑΤ που νωρί­τε­ρα έφτα­σαν στο σημείο να κάνουν χρή­ση χημι­κών και κρο­τί­δων ακό­μα και μέσα στο κτί­ριο της σχο­λής Θετι­κών Επι­στη­μών την ώρα μάλι­στα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΤΩΡΑ: Κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στο ΑΠΘ για την απα­ρά­δε­κτη στά­ση των ΜΑΤ.