Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΤΩΡΑ ΚΚΕ” Ξεκίνησε η προεκλογική καμπάνια του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τις ευρωεκλογές στα social media

Εγκαι­νιά­ζου­με την προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές στα social media.

Μπο­ρεί­τε να ενη­με­ρώ­νε­στε για την εκλο­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, τα οπτι­κο­α­κου­στι­κά υλι­κά, τις ανα­κοι­νώ­σεις, τις αφί­σες, τα σποτ, βίντεο κ.λπ. «ακο­λου­θώ­ντας» τις σελί­δες της καμπά­νιας με τίτλο «Τώρα ΚΚΕ» που δημιουρ­γή­θη­καν σε facebook, instagram και TikTok.

κλικ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο