Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΩΡΑ: Πυρκαγιά στην Εύβοια — Ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης ζητά το ΚΚΕ

Δια­στά­σεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπα­σε στον Δήμο Κύμης — Αλι­βε­ρί­ου, ανά­με­σα στην Γαία και στο Κρε­μα­στό, στην πολύ­πα­θη περιο­χή της Εύβοιας.

Οι κάτοι­κοι του χωριού Κρε­μα­στός βρί­σκο­νται σε ετοι­μό­τη­τα για να εγκα­τα­λεί­ψουν τον οικι­σμό. Ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Εύβοιας, Γ. Κελαϊ­δί­της, δήλω­σε πως η φωτιά κινεί­ται προς τα πρώ­τα σπί­τια του οικι­σμού και εξε­τά­ζε­ται σχέ­διο εκκέ­νω­σης του χωριού.

Από την Πυρο­σβε­στι­κή κάνουν λόγο για μια δύσκο­λη πυρ­κα­γιά, εξαι­τί­ας του δύσβα­του της περιο­χής και των ισχυ­ρών ανέμων.

Οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής ενι­σχύ­θη­καν. Στην κατά­σβε­ση της φωτιάς συμ­με­τέ­χουν 70 πυρο­σβέ­στες με 3 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 21 οχή­μα­τα, 9 αερο­σκά­φη και 4 ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων το ένα ως συντο­νι­στι­κό. Συν­δρο­μή παρέ­χουν επί­σης υδρο­φό­ρες των ΟΤΑ.

Με εντο­λή του αρχη­γού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, κλι­μά­κιο της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού (ΔΑΕΕ) θα μετα­βεί στην περιο­χή για την διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σε δήλω­ση του ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τή Εύβοιας, τονίζει:

«Από σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι είναι σε εξέ­λι­ξη άλλη μια επι­κίν­δυ­νη πυρ­κα­γιά στην πολύ­πα­θη Εύβοια και συγκε­κρι­μέ­να στο Δήμο Κύμης Αλι­βε­ρί­ου. Πυρ­κα­γιά που ξεκί­νη­σε κοντά στο χωριό Κρε­μα­στός και κατευ­θύ­νε­ται προς το Τρα­χή­λι και καί­ει ανε­ξέ­λεγ­κτα ενώ σε λίγο θα πέσει το σκοτάδι.

Τώρα χρειά­ζε­ται να ενι­σχυ­θούν τα επί­γεια μέσα πυρό­σβε­σης και με το πρώ­το φως της ημέ­ρας να συν­δρά­μουν και τα ενα­έ­ρια μέσα καθώς η περιο­χή είναι ιδιαί­τε­ρα δύσβα­τη, ενώ για αύριο Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ροί άνε­μοι και προ­βλέ­πε­ται υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς για την κεντρι­κή και νότια Εύβοια.

Τονί­ζου­με, ότι η εκκέ­νω­ση των οικι­σμών δεν είναι πανά­κεια. Βεβαί­ως προ­έ­χει η ανθρώ­πι­νη ζωή, όμως οι περιου­σί­ες των κατοί­κων και το φυσι­κό περι­βάλ­λον της περιο­χής είναι και αυτά η ζωή τους και για αυτό πρέ­πει να προ­στα­τευ­θούν επίσης!

Η τρα­γι­κή πεί­ρα της κατα­στρο­φι­κής πυρ­κα­γιάς του 2007 που ξεκί­νη­σε περί­που από την ίδια περιο­χή πρέ­πει να παρ­θεί σοβα­ρά υπό­ψη και να μην υπο­τι­μη­θεί ούτε στιγ­μή η εξέ­λι­ξη της πυρκαγιάς.»

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο