Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόκιο: Στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής δεν αποκλείει ματαίωση των Αγώνων

Τρεις ημέ­ρες πριν την επί­ση­μη έναρ­ξη των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Τόκιο και λιγό­τε­ρο από 24 ώρες πριν την ανε­πί­ση­μη «αυλαία» της διορ­γά­νω­σης (με αγώ­νες γυναι­κεί­ου ποδο­σφαί­ρου και σόφτμπολ αύριο Τετάρ­τη 21/7), ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της οργα­νω­τι­κής επι­τρο­πής δήλω­σε ότι ακό­μη δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί το ενδε­χό­με­νο ματαί­ω­σης των Αγώ­νων. «Δεν μπο­ρού­με να προ­βλέ­ψου­με τι θα συμ­βεί με τον αριθ­μό των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού. Θα συνε­χί­σου­με τις συζη­τή­σεις αν υπάρ­ξει έξαρ­ση κρου­σμά­των», δήλω­σε ο Τοσί­ρο Μού­το, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση που του τέθη­κε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου. «Εχου­με συμ­φω­νή­σει ότι, με βάση την κατά­στα­ση με τον κορο­νο­ϊό, θα συγκα­λέ­σου­με και πάλι πεντα­με­ρή διά­σκε­ψη. Σε αυτό το σημείο, τα κρού­σμα­τα μπο­ρεί να αυξη­θούν ή να μειω­θούν, οπό­τε θα σκε­φτού­με το τι πρέ­πει να κάνου­με όταν προ­κύ­ψει μία τέτοια κατά­στα­ση», πρό­σθε­σε ο Μούτο.

Στα αξιο­ση­μεί­ω­τα είναι και τα στοι­χεία σχε­τι­κής έρευ­νας που δεί­χνει πως τα 2/3 των Ιαπώ­νων δεν πιστεύ­ουν ότι η χώρα μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει ασφα­λείς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες εν μέσω του νέου κύμα­τος της παν­δη­μί­ας. Το 68% των ερω­τη­θέ­ντων στη δημο­σκό­πη­ση εξέ­φρα­σε αμφι­βο­λί­ες για την ικα­νό­τη­τα των διορ­γα­νω­τών των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων να ελέγ­ξουν τις μολύν­σεις από κορο­νο­ϊό, με το 55% να επι­ση­μαί­νει ότι αντι­τί­θε­ται στη διε­ξα­γω­γή τους.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο