Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόκιο 2020: Εντυπωσίασε στον προκριματικό ο Πετρούνιας — Πέρασε με άνεση στον τελικό

Με τις καλύ­τε­ρες προ­ϋ­πο­θέ­σεις ξεκί­νη­σε ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας την επι­χεί­ρη­ση υπε­ρά­σπι­σης του Ολυ­μπια­κού τίτλου του στο Τόκιο, αφού η εντυ­πω­σια­κή εμφά­νι­σή του στον προ­κρι­μα­τι­κό των κρί­κων τον στέλ­νει πανη­γυ­ρι­κά στον τελι­κό του αγωνίσματος.

Ο 30χρονος πρω­τα­θλη­τής συγκέ­ντρω­σε 15,333 βαθ­μούς (βαθ­μός δυσκο­λί­ας: 6,300, βαθ­μός εκτέ­λε­σης: 9,033), επί­δο­ση που τον φέρ­νει στην 1η θέση μετά την διε­ξα­γω­γή του 2ου από τους τρεις προ­κρι­μα­τι­κούς ομί­λους της ενόρ­γα­νης ανδρών και θεω­ρεί­ται βέβαιο ότι θα του χαρί­σει το εισι­τή­ριο για τον τελι­κό των κρί­κων, ο οποί­ος είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος για τη Δευ­τέ­ρα 2 Αυγούστου.

Ο «άρχο­ντας των κρί­κων» υπο­σκέ­λι­σε, μετα­ξύ άλλων, τον Κινέ­ζο Γιανγκ Λιου (2ος μέχρι στιγ­μής με 15,300 β.), ο οποί­ος είναι ο ισχυ­ρό­τε­ρος αντί­πα­λός του και τελευ­ταί­ος αθλη­τής που τον είχε υπο­χρε­ώ­σει σε ήττα το 2019, τον Βρα­ζι­λιά­νο «χρυ­σό» Ολυ­μπιο­νί­κη του 2012 και «αση­μέ­νιο» του 2016 Αρτούρ Ζανέ­τι (3ος προς το παρόν με 14,900 β.), τον Ρώσο Ντε­νίς Αμπλιά­ζιν (4ος με 14,800 β.) και τον επί­σης υπο­λο­γί­σι­μο Κινέ­ζο Χάο Γιό­ου (5ος με 14,800 β.).

Η οκτά­δα των φινα­λίστ, καθώς και η ορι­στι­κή σει­ρά πρό­κρι­σης του Πετρού­νια, θα προ­κύ­ψει μετά τη διε­ξα­γω­γή του 3ου και τελευ­ταί­ου ομί­λου (13:30 — 16:00 ώρα Ελλάδας).

Σ’ αυτόν θα συμ­με­τά­σχουν οι τρεις νικη­τές των μεταλ­λί­ων στο προ­πέρ­σι­νο παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα: Ο Τούρ­κος Ιμπρα­ΐμ Τσο­λάκ, ο Ιτα­λός Μάρ­κο Λοντα­ντίο και ο Γάλ­λος Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ.

Στον προ­κρι­μα­τι­κό των ανδρών συμ­με­τεί­χε και ο Κύπριος Μάριος Γεωρ­γί­ου, ο οποί­ος δεν βρέ­θη­κε στην καλύ­τε­ρη ημέ­ρα του, αλλά και πάλι δια­τη­ρεί πιθα­νό­τη­τες πρό­κρι­σης στην 24άδα των φινα­λίστ στο σύν­θε­το ατο­μι­κό, αφού οι 78,997 β. που συγκέ­ντρω­σε τον φέρ­νουν προς το παρόν στη 13η θέση του αγω­νί­σμα­τος, ενώ παράλ­λη­λα βρί­σκε­ται στην 8η θέση στο μονό­ζυ­γο με 14,333 β..

Στα αξιο­ση­μεί­ω­τα του προ­κρι­μα­τι­κού ήταν και το άδο­ξο φινά­λε της λαμπρής Ολυ­μπια­κής καριέ­ρας του Ιάπω­να Κόχεϊ Ουτσι­μού­ρα, «χρυ­σού» Ολυ­μπιο­νί­κη στο σύν­θε­το ατο­μι­κό το 2012 και 2016, ο οποί­ος αγω­νί­στη­κε στο Τόκιο απο­κλει­στι­κά στο μονό­ζυ­γο, αλλά είχε πτώ­ση (18ος έως τώρα με 13,866 β.) και δεν θα μπο­ρέ­σει να διεκ­δι­κή­σει άλλο ένα Ολυ­μπια­κό μετάλλιο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο