Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόκιο 2020: Η ΔΟΕ αρνήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της ατομικής βόμβας!

Αίσθη­ση και αντι­δρά­σεις προ­κά­λε­σε η από­φα­ση της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής όχι μόνο να μη συμ­με­τά­σχει στις εκδη­λώ­σεις μνή­μης που γίνο­νταν στην Ιαπω­νία την Παρα­σκευή 6/8 για τα χιλιά­δες θύμα­τα της ατο­μι­κής βόμ­βας πριν από 76 χρό­νια σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι, αλλά και να απα­γο­ρεύ­σει κάθε εκδή­λω­ση τιμής στη διορ­γά­νω­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώνων.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η ΔΟΕ πρώ­τα αρνή­θη­κε να συμ­με­τά­σχει αντι­προ­σω­πεία της στις εκδη­λώ­σεις μνή­μης που θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν στο Τόκιο, παρό­τι προ­σκλή­θη­κε από φορείς όπως ο Δήμος του Τόκιο και σύλ­λο­γοι επι­ζώ­ντων και συγ­γε­νών των χιλιά­δων θυμά­των. Στη συνέ­χεια εμφα­νί­στη­κε αρνη­τι­κή και απέ­να­ντι στην κρά­τη­ση ενός λεπτού σιγής, ως φόρου τιμής, στο αγω­νι­στι­κό πρό­γραμ­μα της Παρασκευής.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που η ΔΟΕ, στο όνο­μα τάχα της «απο­χής» από πολι­τι­κά μηνύ­μα­τα, παίρ­νει ξεκά­θα­ρα πολι­τι­κές θέσεις, φτά­νο­ντας στο σημείο να απο­σιω­πή­σει ακό­μα και το πιο βάρ­βα­ρο ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα που έγι­νε πριν από 76 χρό­νια και μάλι­στα στη χώρα που ο λαός πλή­ρω­σε και πλη­ρώ­νει το βαρύ τίμημα.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο