Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόκιο 2020: Χάλκινος Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας

Μία μικρή αστά­θεια στην έξο­δο, στέ­ρη­σε από τον Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια ένα δεύ­τε­ρο δια­δο­χι­κό χρυ­σό μετάλ­λιο σε Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Ο Ελλη­νας γυμνα­στής, κατέ­κτη­σε το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στους κρί­κους των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Τόκιο, καθώς βαθ­μο­λο­γή­θη­κε με 15.200, ενώ στο πρώ­το σκα­λί του βάθρου θ΄ ανε­βεί ο Κινέ­ζος, Γιανγκ Λιού (15.500β.) και στο δεύ­τε­ρο ο συμπα­τριώ­της του, Χάο Γιου (15.300).

Ο Πετρού­νιας ανέ­βη­κε στους κρί­κους, έβδο­μος κατά σει­ρά, γεγο­νός που ήταν ταυ­τό­χρο­να πλε­ο­νέ­κτη­μα και μειο­νέ­κτη­μα. Αφ΄ ενός γνώ­ρι­ζε την από­δο­ση των αντι­πά­λων του και κατά συνέ­πεια ποιά βαθ­μο­λο­γία θα του έδι­νε το χρυ­σό μετάλ­λιο και αφ΄ ετέ­ρου είχε το φυσιο­λο­γι­κό άγχος του αθλη­τή που κυνη­γά μία συγκε­κρι­μέ­νη επίδοση.

Ο Κινέ­ζος Γιανγκ Λιού, ήταν εξαι­ρε­τι­κός και με 15.500 βαθ­μούς «έβα­λε δύσκο­λα» στους αντι­πά­λους του. Ωστό­σο, ο Ελλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης, έκα­νε το καλύ­τε­ρο δυνα­τό κατά την διάρ­κεια εκτέ­λε­σης του προ­γράμ­μα­τος του, όμως αυτή η αστά­θεια στην έξο­δο, απο­δεί­χθη­κε κατα­λυ­τι­κή στην βαθ­μο­λο­γία. Η έκπλη­ξη του αγώ­να, ήταν ο έτε­ρος Κινέ­ζος, Χάο Γιού, ο οποί­ος ξεπέ­ρα­σε τον εαυ­τό του και με 15.300 βαθ­μούς, άφη­σε εκτός βάθρου τον Γάλ­λο, Σαμίρ Σαϊντ.

Η κατάταξη του τελικού, έχει ως εξής:

1. Γιανγκ Λιού (Κίνα) 15.500

2. Χάο Γιού (Κίνα) 15.300

3. Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας (Ελλά­δα) 15.200

4. Σαμίρ Σαϊντ (Γαλ­λία) 14.900

5. Ιμπρα­ήμ Τσο­λάκ (Τουρ­κία) 14.866

6. Ντέ­νις Αμπλια­ζίν (Ρωσία) 14.833

7. Αντέμ Αζίλ (Τουρ­κία) 14.600

8. Αρτούρ Ζανέ­τι (Βρα­ζι­λία) 14.133

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο