Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόμας Αλβα Εντισον: Ενας στυγνός καπιταλιστής, από αυτούς που σηματοδότησαν το σαθρό «αμερικάνικο όνειρο»

Στις 18 Οκτω­βρί­ου 1931 πεθαί­νει ο Τόμας Αλβα Εντι­σον. Γεν­νή­θη­κε στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1847.

Ενας στυ­γνός καπι­τα­λι­στής, από αυτούς που σημα­το­δό­τη­σαν το σαθρό «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο». Υπέρ­μα­χος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των πάντων και του από­λυ­του ατο­μι­κού συμ­φέ­ρο­ντος…  Και με την κατη­γο­ρία ότι πολ­λές εφευ­ρέ­σεις «του» είναι απο­τέ­λε­σμα κλο­πής από συνερ­γά­τες του και άλλους.  Το ποιες και πόσες έκλε­ψε είναι ένα μεγά­λο θέμα. Οπως και να έχει του πιστώ­νο­νται πάρα πολλές

Είναι ο εφευ­ρέ­της με τις 1093 ευρε­σι­τε­χνί­ες (για πολ­λές υπάρ­χει αμφι­σβή­τη­ση, θεω­ρού­νται κλεμ­μέ­νες), στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται ο ηλε­κτρι­κός λαμ­πτή­ρας πυρά­κτω­σης, ο φωνο­γρά­φος, το σύγ­χρο­νο τηλέ­φω­νο, η κινη­μα­το­γρα­φι­κή μηχα­νή προ­βο­λής, οι σιδη­ρο­αλ­κα­λι­κές μπα­τα­ρί­ες και τεχνι­κές κατα­σκευ­ής τσι­μέ­ντου και χημι­κών προ­ϊ­ό­ντων. Ιδρυ­τής μεγά­λων ηλε­κτρο­τε­χνι­κών εται­ριών, είναι ο ιδρυ­τής του πρώ­του εργα­στη­ρί­ου βιο­μη­χα­νι­κής έρευνας.

Στο διά­στη­μα 1869 – 1876 κατα­σκεύ­α­σε μια σει­ρά πρω­το­τύ­πων συσκευών και οργά­νων, μετα­ξύ των οποί­ων και συσκευή για τη μετά­δο­ση πλη­ρο­φο­ριών σε από­στα­ση, εργά­στη­κε πάνω στην πολ­λα­πλή τηλε­γρα­φία, τελειο­ποί­η­σε τη γρα­φο­μη­χα­νή κλπ.

Το 1877 εφηύ­ρε το γραμ­μό­φω­νο και τελειο­ποί­η­σε το τηλέ­φω­νο του Μπελ.

Το 1879 ανα­κοί­νω­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη ίσως εφεύ­ρε­σή του, τη λυχνία πυρα­κτώ­σε­ως, την ηλε­κτρι­κή λάμπα.

Εκα­νε, επί­σης, πει­ρά­μα­τα για τον εξη­λε­κτρι­σμό των σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών και επε­ξερ­γά­στη­κε τη μέθο­δο του μαγνη­τι­κού εμπλου­τι­σμού των μεταλ­λευ­μά­των. Επί­σης, κατα­σκεύ­α­σε τις ισχυ­ρό­τε­ρες για την επο­χή του ηλε­κτρι­κές γεν­νή­τριες. Με σχέ­διό του, κατα­σκευά­στη­κε στη Ν. Υόρ­κη ο πρώ­τος στον κόσμο σταθ­μός συνε­χούς ρεύ­μα­τος για δημό­σια χρή­ση το 1882.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο