Τόμας Αλβα Εντισον: Ενας στυγνός καπιταλιστής, από αυτούς που σηματοδότησαν το σαθρό «αμερικάνικο όνειρο»

Στις 18 Οκτω­βρί­ου 1931 πεθαί­νει ο Τόμας Αλβα Εντι­σον. Γεν­νή­θη­κε στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1847. Ενας στυ­γνός καπι­τα­λι­στής, από αυτούς που σημα­το­δό­τη­σαν το σαθρό «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο». Υπέρ­μα­χος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των πάντων και του από­λυ­του ατο­μι­κού συμ­φέ­ρο­ντος…  Και με την κατη­γο­ρία ότι πολ­λές εφευ­ρέ­σεις «του» είναι απο­τέ­λε­σμα κλο­πής από συνερ­γά­τες του και άλλους.  Το ποιες και πόσες έκλε­ψε είναι ένα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τόμας Αλβα Εντι­σον: Ενας στυ­γνός καπι­τα­λι­στής, από αυτούς που σημα­το­δό­τη­σαν το σαθρό «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο».