Τόμας Αλβα Εντισον, ο άνθρωπος που έσπρωξε την ανθρωπότητα στην εποχή της μηχανής

Στις 18 Οκτω­βρί­ου 1931 πεθαί­νει ο Τόμας Αλβα Εντι­σον. Είναι ο εφευ­ρέ­της με τις 1093 ευρε­σι­τε­χνί­ες (για πολ­λές υπάρ­χει αμφι­σβή­τη­ση, θεω­ρού­νται κλεμ­μέ­νες), στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται ο ηλε­κτρι­κός λαμ­πτή­ρας πυρά­κτω­σης, ο φωνο­γρά­φος, το σύγ­χρο­νο τηλέ­φω­νο, η κινη­μα­το­γρα­φι­κή μηχα­νή προ­βο­λής, οι σιδη­ρο­αλ­κα­λι­κές μπα­τα­ρί­ες και τεχνι­κές κατα­σκευ­ής τσι­μέ­ντου και χημι­κών προ­ϊ­ό­ντων. Ιδρυ­τής μεγά­λων ηλε­κτρο­τε­χνι­κών εται­ριών, είναι ο ιδρυ­τής του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τόμας Αλβα Εντι­σον, ο άνθρω­πος που έσπρω­ξε την ανθρω­πό­τη­τα στην επο­χή της μηχα­νής.