Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόμας Γιάνγκ: Αγγλος φυσικός, γιατρός και αστρονόμος

Στις 13 Ιου­νί­ου 1773 γεν­νιέ­ται ο Τόμας Γιάνγκ. Αγγλος φυσι­κός, για­τρός και αστρο­νό­μος, θεμε­λιω­τής της κυμα­τι­κής θεω­ρί­ας του φωτός. Οι σπου­δαιό­τε­ρες εργα­σί­ες του ανα­φέ­ρο­νται στην οπτι­κή, στη μηχα­νι­κή, στη φυσιο­λο­γία της όρα­σης και στη φιλολογία.
Το 1793, στο έργο του «Παρα­τη­ρή­σεις πάνω στη λει­τουρ­γία της όρα­σης» απέ­δει­ξε ότι η προ­σαρ­μο­γή του οφθαλ­μού οφεί­λε­ται σε αλλα­γές κυρ­τό­τη­τας του κρυ­σταλ­λοει­δούς φακού. Οι οπτι­κές παρα­τη­ρή­σεις που έκα­νε τον οδή­γη­σαν στη σκέ­ψη ότι η δεσπό­ζου­σα στην επο­χή του μορια­κή θεω­ρία του φωτός δεν είναι σωστή και δια­τύ­πω­σε την κυμα­τι­κή θεωρία.

Το 1807 στο δίτο­μο έργο του «Σει­ρά δια­λέ­ξε­ων πάνω στη φυσι­κή φιλο­σο­φία και στη μηχα­νι­κή τέχνη», ο Γιάνγκ γενί­κευ­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα των θεω­ρη­τι­κών και πει­ρα­μα­τι­κών του εργα­σιών πάνω στη φυσι­κή οπτι­κή (όρο που καθιέ­ρω­σε ο ίδιος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο