Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τόμας Μαν, μεγάλος Γερμανός συγγραφέας

Στις 6 Ιου­νί­ου 1875, στο Λύμπεκ, γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τόμας Μαν. Γιος πλού­σιου εμπό­ρου, φοί­τη­σε σε αυστη­ρά σχο­λεία και μπή­κε σε μια ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία στο Μόνα­χο σε ηλι­κία δεκα­εν­νιά χρο­νών. Εκεί έγρα­ψε κρυ­φά το πρώ­το του διή­γη­μα, και λίγο αργό­τε­ρα εγκα­τέ­λει­ψε τη θέση του για να σπου­δά­σει τέχνη και λογο­τε­χνία στο πανε­πι­στή­μιο της ίδιας πόλης. Η ζωή του είχε πια αφιε­ρω­θεί στο γράψιμο.

Η καλ­λι­τε­χνι­κή κλη­ρο­νο­μιά του Τόμας Μαν βρί­σκε­ται στο κέντρο της παγκό­σμιας λογο­τε­χνι­κής ζωής. Ο Μαν είναι ο κλα­σι­κός του μυθι­στο­ρή­μα­τος του 20ού αιώ­να, που διεύ­ρυ­νε τα πλαί­σια του είδους και το τρο­φο­δό­τη­σε με νέο κοι­νω­νι­κο-φιλο­σο­φι­κό περιεχόμενο.

Στο αρι­στούρ­γη­μά του, «Το Μαγι­κό Βου­νό» (1924), για το οποίο τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1929), περι­γρά­φει τις σκέ­ψεις ενός ετοι­μο­θά­να­του φυμα­τι­κού γύρω από την ζωή, την ασθέ­νεια, την επι­στή­μη και τον θάνα­το αντι­κα­το­πτρί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη γενι­κό­τε­ρη κατά­στα­ση φθο­ράς και έκπτω­σης των αξιών της Ευρώ­πης λίγο πριν από τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. (Γεν. 6/6/1875)

Τα γνω­στό­τε­ρα έργα του είναι τα «Μπού­ντεν­μπρουκ», «Τρι­στάν», «Τόνιο Κραί­γκερ», το εξαι­ρε­τι­κό «Μαγι­κό Βου­νό» και «Δόκτωρ Φάου­στους». Υπήρ­ξε πολέ­μιος του ναζι­στι­κού καθεστώτος.

Ο Τόμας Μαν πέθα­νε στις 12 Αυγού­στου 1955.

Τόμας Μαν: Για­τί ο Χίτλερ δεν μπο­ρεί να νικήσει

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο