Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τόση αστυνομία σε κάθε μας πορεία, κανένας σας δε βρέθηκε στη γυναικοκτονία»

Με μία μαζι­κή και δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα και στη συνέ­χεια πορεία έως το Μονα­στη­ρά­κι, πλή­θος νέων ανθρώ­πων, που συμ­με­τεί­χαν στην κινη­το­ποί­η­ση της ΚΝΕ με αφορ­μή τη δολο­φο­νία της 28χρονης Κυρια­κής, ανέ­δει­ξαν τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους, που με τις πολι­τι­κές τους στρώ­νουν το έδα­φος για τις επό­με­νες γυναικοκτονίες.

Η κινη­το­ποί­η­ση ξεκί­νη­σε με τα μέλη της ΚΝΕ να ξεδι­πλώ­νουν ένα τερά­στιο πανό που έγρα­φε «Ήταν μία από μας, δεν έψα­χνε ταξί, του κρά­τους η ευθύ­νη δολοφονική».


«Δεν αντέ­χου­με άλλο με αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα. Δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε να είμα­στε καθη­με­ρι­νά έρμαια της κρα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας και οι ζωές μας να κρέ­μο­νται από μία κλω­στή για­τί η προ­στα­σία τους δε θεω­ρεί­ται προ­τε­ραιό­τη­τα για το κρά­τος», τόνι­σε στην ομι­λία της στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα η Αφρ. Μπό­μπο­λη, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων πως «δεν είναι τυχαίο που όταν είναι να πλει­στη­ριά­σουν το σπί­τι μιας οικο­γέ­νειας, ακό­μα και ΑμΕΑ για να το δώσουν σε τρα­πε­ζί­τες παρα­τάσ­σο­νται διμοι­ρί­ες ΜΑΤ, αλλά όταν πρό­κει­ται να προ­στα­τευ­τεί μια νέα γυναί­κα δεν βρί­σκε­ται 1 περι­πο­λι­κό. Ούτε είναι τυχαίο ότι μια γυναί­κα περ­νά­ει έναν ”Γολ­γο­θά” με τις μακρο­χρό­νιες και πολυ­δά­πα­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες μέχρι να κατα­δι­κα­στεί ο δρά­στης — ”τέρας”. Αλλά προ­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα η απα­ρά­δε­κτη κατα­δί­κη του προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Τύπου — Χάρ­του στην Αττι­κή για τη συν­δι­κα­λι­στι­κή του δρά­ση, για­τί υπε­ρα­σπί­στη­κε το δικαί­ω­μα στην απερ­γία. Αυτό είναι το κρά­τος τους, οι κυβερ­νή­σεις του, η δικαιο­σύ­νη του και η αστυ­νο­μία του. Εχθρός ο λαός που αγω­νί­ζε­ται για το δίκιο του, αβο­ή­θη­τος ο λαός που απευ­θύ­νε­ται σε αυτό για τα αυτονόητα».


Η Αφρ. Μπό­μπο­λη καυ­τη­ρί­α­σε επί­σης το γεγο­νός ότι την οκτα­ε­τία 2015–2023 οι κυβερ­νή­σεις έδω­σαν για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση δομών προ­στα­σί­ας των γυναι­κών λιγό­τε­ρο από 1,5 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγ­μή που δίνουν λεφτά με το τσου­βά­λι για τις πολε­μι­κές ανά­γκες του ΝΑΤΟ, για οπλι­σμό στην Ουκρα­νία, για τη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού στη Γάζα από το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που έχει στοι­χί­σει τη ζωή και σε χιλιά­δες γυναί­κες και παιδιά.


Η Αφρ. Μπό­μπο­λη σημεί­ω­σε ότι η ΚΝΕ απαι­τεί να αυστη­ρο­ποι­η­θεί εδώ και τώρα το ποι­νι­κό πλαί­σιο και η ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση των εγκλη­μά­των βίας κατά των γυναι­κών, σε κάθε µορ­φή τους και παράλ­λη­λα άμε­σα μέτρα για την ολό­πλευ­ρη προ­στα­σία των γυναι­κών από την πολύ­μορ­φη βία και συγκεκριμένα:

• Εκτε­τα­μέ­νο δίκτυο δημό­σιων και δωρε­άν κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και υπο­δο­μών, συμ­βου­λευ­τι­κών κέντρων, στε­λε­χω­μέ­νων με ειδι­κευ­μέ­νο και μόνι­μο προ­σω­πι­κό, χωρίς εμπλο­κή ΜΚΟ. Γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

• Δημό­σιο και δωρε­άν δίκτυο πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας και κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών με επί­κε­ντρο τη γειτονιά.

• Στε­λέ­χω­ση των σχο­λεί­ων και των Πανε­πι­στη­μί­ων με το απα­ραί­τη­το επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό (ψυχο­λό­γοι, κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί κ.λπ.), που έγκαι­ρα θα εντο­πί­ζουν και θα αντι­με­τω­πί­ζουν και τα φαι­νό­με­να βίας και ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας.

• Ενη­με­ρω­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σε σχο­λεία και σχο­λές, στους χώρους κατάρ­τι­σης από επι­στη­μο­νι­κούς, κρα­τι­κούς φορείς.

• Ολό­πλευ­ρη οικο­νο­μι­κή, νομι­κή, συμ­βου­λευ­τι­κή στή­ρι­ξη των παι­διών, των οικο­γε­νειών των δολο­φο­νη­μέ­νων γυναι­κών, με ευθύ­νη του κράτους.


Κατα­λή­γο­ντας είπε ότι «κάθε νέα και νέος που ασφυ­κτιά από τη δυσω­δία της σαπί­λας του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που κοστο­λο­γεί και αντι­με­τω­πί­ζει τόσο κυνι­κά την ανθρώ­πι­νη ζωή, να κάνει την οργή και την αγα­νά­κτη­ση που νιώ­θει δύνα­μη ανατροπής!».

Ακο­λού­θη­σε πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας, με τα συν­θή­μα­τα να δονούν το κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας. «Σύστη­μα απάν­θρω­πο που προ­κα­λεί οργή, στα σάπια ιδα­νι­κά καμία ανο­χή» και «Καμία μόνη — ξεση­κω­μός, ασπί­δα προ­στα­σί­ας θα γίνει ο λαός» ήταν ορι­σμέ­να από τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ζαν, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους για τη δολο­φο­νία, αλλά και γενι­κό­τε­ρα του συστή­μα­τος: «Σάπιες αξί­ες, σάπια ιδα­νι­κά, φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τα το σύστη­μα γεννά».


Παράλ­λη­λα, κατήγ­γει­λαν την προ­κλη­τι­κή παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας, η οποία ήταν ιδιαί­τε­ρα έντο­νη και στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση. «Τόση αστυ­νο­μία σε κάθε μας πορεία, κανέ­νας σας δε βρέ­θη­κε στη γυναι­κο­κτο­νία», ήταν το σύν­θη­μα που αντη­χού­σε, καυ­τη­ριά­ζο­ντας τον ξεκά­θα­ρο προ­σα­να­το­λι­σμό της αστυ­νο­μί­ας στο χτύ­πη­μα του εχθρού λαού.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο