Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τύμπανα πολέμου: εντείνεται η στρατιωτική κινητικότητα γύρω από την Ουκρανία (Φωτο, Video)

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη σήμερα από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ

Με όλους τους τρό­πους, με απει­λές, «προει­δο­ποι­ή­σεις», στρα­τιω­τι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες και «διπλω­μα­τι­κές» κινή­σεις πάνω σε αυτό το έδα­φος, εντεί­νε­ται καθη­με­ρι­νά η αντι­πα­ρά­θε­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία γύρω από την Ουκρα­νία. Ο ευρω­α­τλα­ντι­κός άξο­νας εντεί­νει τις πιέ­σεις του για απο­μά­κρυν­ση των μεγά­λων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων που συγκε­ντρώ­νει η Ρωσία στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία και στην Κρι­μαία, ενώ η Μόσχα απα­ντά ανα­δει­κνύ­ο­ντας αντί­στοι­χες ΝΑΤΟι­κές κινή­σεις στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, στη Βαλ­τι­κή και την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Ηδη από χτες οι Αμε­ρι­κα­νοί ΥΠΕΞ και Αμυ­νας, Αντο­νι Μπλίν­κεν και Λόιντ Οστιν, βρί­σκο­νται στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες, για επα­φές γύρω από την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία και άλλα κρί­σι­μα μέτω­πα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, όπως είναι το Αφγα­νι­στάν. Πρό­κει­ται μάλι­στα για τη δεύ­τε­ρη επί­σκε­ψη του Μπλίν­κεν στις Βρυ­ξέλ­λες μέσα σε δύο βδομάδες.

Σήμε­ρα οι δύο Αμε­ρι­κα­νοί υπουρ­γοί θα συνα­ντη­θούν με τον γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, ενώ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί επί­σης έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας του ΝΑΤΟ.

✔️  Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν — Πούτιν και πρόταση για Σύνοδο Κορυφής

Σε ένα τέτοιο «εκρη­κτι­κό» φόντο, ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Τζο Μπάι­ντεν, και ο Ρώσος ομό­λο­γός του, Βλ. Πού­τιν, είχαν χτες τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία. Σύμ­φω­να με τον Λευ­κό Οίκο, ο Μπάι­ντεν εξέ­φρα­σε «ανη­συ­χία» για την «ξαφ­νι­κή» ενί­σχυ­ση της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας γύρω από την Ουκρα­νία και στην Κρι­μαία, ενώ δήλω­σε την «ακλό­νη­τη δέσμευ­ση των ΗΠΑ για την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας». Επί­σης, ξεκα­θά­ρι­σε ότι οι ΗΠΑ θα ενερ­γή­σουν «στα­θε­ρά» για να υπε­ρα­σπι­στούν τα εθνι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα απέ­να­ντι σε ενέρ­γειες της Ρωσί­ας, όπως κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις και παρεμ­βά­σεις στις εκλογές.

Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, κατά τ’ άλλα, «επι­βε­βαί­ω­σε τον στό­χο του να οικο­δο­μή­σει μια στα­θε­ρή και προ­βλέ­ψι­μη σχέ­ση με τη Ρωσία, σύμ­φω­να με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ», όπως στο θέμα της επέ­κτα­σης συμ­φω­νιών για «στρα­τη­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα» στους εξοπλισμούς.

Πρό­τει­νε τη διε­ξα­γω­γή συνά­ντη­σης κορυ­φής ΗΠΑ — Ρωσί­ας σε τρί­τη χώρα τους επό­με­νους μήνες, για να συζη­τή­σουν «όλο το φάσμα των ζητη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν». Ακό­μη, επι­βε­βαί­ω­σε την πρό­σκλη­σή του προς τον Ρώσο Πρό­ε­δρο να συμ­με­τά­σχει στη Σύνο­δο Κορυ­φής για το κλί­μα που οργα­νώ­νουν οι ΗΠΑ μέσω τηλε­διά­σκε­ψης στις 22 — 23 Απρίλη.

Από την πλευ­ρά του, ο Πού­τιν, «κατά την ανταλ­λα­γή από­ψε­ων σχε­τι­κά με την εγχώ­ρια κρί­ση στην Ουκρα­νία», δια­τύ­πω­σε τη θέση της Ρωσί­ας «για πολι­τι­κή διευ­θέ­τη­ση με βάση τις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ». Οι δύο Πρό­ε­δροι εξέ­φρα­σαν «προ­θυ­μία για συνέ­χι­ση του δια­λό­γου σε βασι­κά ζητή­μα­τα δια­σφά­λι­σης της παγκό­σμιας ασφά­λειας», ανέ­φε­ρε το Κρεμλίνο.Ucraina Russia

✔️ Ρωσία: Μείνετε μακριά από την Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα

Οι ανα­φο­ρές των δύο ηγε­τών στη «συνέ­χι­ση του δια­λό­γου», βέβαια, γίνο­νται ενώ συνε­χί­ζε­ται η επι­κίν­δυ­νη συγκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή γύρω από την Ουκρανία.

Εν μέσω της κλι­μά­κω­σης της έντα­σης, δύο πολε­μι­κά πλοία των ΗΠΑ πρό­κει­ται να φτά­σουν στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα αυτήν τη βδο­μά­δα, κάτι που ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός ΥΠΕΞ, Σ. Ριά­μπ­κοφ, χαρα­κτή­ρι­σε «πρό­κλη­ση».

Τονί­ζο­ντας ότι ο κίν­δυ­νος επει­σο­δί­ου είναι πολύ μεγά­λος, ο Ριά­μπ­κοφ ανέ­φε­ρε: «Προει­δο­ποιού­με τις ΗΠΑ ότι καλά θα κάνουν να μεί­νουν μακριά από την Κρι­μαία, από τις ακτές μας στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα. Είναι για το δικό τους καλό».

Ο ίδιος ξεκα­θά­ρι­σε ότι η Ρωσία θα εξα­κο­λου­θή­σει να προ­στα­τεύ­ει τους κατοί­κους της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, στην περιο­χή Ντον­μπάς, η οποία ελέγ­χε­ται από φιλο­ρώ­σους αυτο­νο­μι­στές αντάρτες.

Αντί­στοι­χα, ο Ρώσος υπουρ­γός Αμυ­νας, Σ. Σόι­γκου, ανέ­φε­ρε ότι το ΝΑΤΟ θα συγκε­ντρώ­σει 40.000 στρα­τιώ­τες και 15.000 είδη εξο­πλι­σμού και στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων στρα­τη­γι­κών αερο­σκα­φών, κοντά στα ρωσι­κά σύνο­ρα, κυρί­ως σε Μαύ­ρη Θάλασ­σα και Βαλ­τι­κή. Τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα, δήλω­σε, μετα­το­πί­ζο­νται τώρα από την ηπει­ρω­τι­κή Βόρεια Αμε­ρι­κή στην Ευρώ­πη, ενώ «τα στρα­τεύ­μα­τα στην Ευρώ­πη κινού­νται προς τα ρωσι­κά σύνορα».

«Οι αμε­ρι­κα­νι­κές ομά­δες δυνά­με­ων ενι­σχύ­ο­νται στην Πολω­νία και στα κρά­τη της Βαλ­τι­κής, η αμε­ρι­κα­νι­κή έννοια των “τεσ­σά­ρων 30” (σ.σ. ανά­πτυ­ξη 30 στρα­τιω­τι­κών ταγ­μά­των, 30 μοι­ρών αερο­σκα­φών και 30 πολε­μι­κών πλοί­ων μέσα σε 30 μέρες) έχει υιο­θε­τη­θεί και εφαρ­μό­ζε­ται, οι ανα­γνω­ρι­στι­κές πτή­σεις έχουν διπλα­σια­στεί και οι ναυ­τι­κές ανα­γνω­ρί­σεις έχουν αυξη­θεί κατά 50% σε σύγκρι­ση με πέρυ­σι», σύμ­φω­να με τον Σόι­γκου. Εξάλ­λου, έχει ξεκι­νή­σει στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και η ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση «Defender Europe 2021», η μεγα­λύ­τε­ρη άσκη­ση τα τελευ­ταία 30 χρόνια.

✔️ Νέες ΝΑΤΟικές προειδοποιήσεις και συζήτηση μέτρων κατά της Μόσχας

«Η σημα­ντι­κή στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη της Ρωσί­ας δεν δικαιο­λο­γεί­ται και είναι βαθιά ανη­συ­χη­τι­κή», τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, κατά τις χτε­σι­νές κοι­νές δηλώ­σεις με τον Ουκρα­νό ΥΠΕΞ, Ντμί­τρο Κού­λε­μπα. Ο Στόλ­τεν­μπεργκ κάλε­σε τη Ρωσία «να στα­μα­τή­σει τη στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη» εντός της Ουκρα­νί­ας και γύρω της.

Σχε­τι­κά με την έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ — θέμα που επα­να­φέ­ρουν το Κίε­βο αλλά και η Ουά­σιγ­κτον τις τελευ­ταί­ες μέρες — σημεί­ω­σε πως το «καθε­στώς της Ουκρα­νί­ας ως Εταί­ρου Βελ­τιω­μέ­νων Ευκαι­ριών, επι­τρέ­πει μεγα­λύ­τε­ρη συνερ­γα­σία, το ΝΑΤΟ ενι­σχύ­ει τις στρα­τιω­τι­κές ικα­νό­τη­τες της Ουκρα­νί­ας» και μέσω της εκπαί­δευ­σης των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, κοι­νών στρα­τιω­τι­κών ασκή­σε­ων κ.λπ. Επί­σης, «ενι­σχύ­σα­με τη συνερ­γα­σία μας στην περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασ­σας με περισ­σό­τε­ρες ασκή­σεις και επι­σκέ­ψεις» και στη Βαλ­τι­κή. Σε ερώ­τη­ση αν η Ουκρα­νία έχει πιθα­νό­τη­τες να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ όσο δεν ελέγ­χει πλή­ρως την επι­κρά­τειά της, ο γγ του ΝΑΤΟ σημεί­ω­σε πως «ενα­πό­κει­ται στους 30 συμ­μά­χους του ΝΑΤΟ να το απο­φα­σί­σουν και κανείς άλλος δεν έχει δικαί­ω­μα να παρέμ­βει σε αυτήν τη δια­δι­κα­σία», απα­ντώ­ντας στη Μόσχα που επι­κα­λεί­ται τη δια­φω­νία των ρωσό­φω­νων της ανα­το­λι­κής Ουκρανίας.

Ο δε Αντ. Μπλίν­κεν, που συνα­ντή­θη­κε και αυτός με τον Ουκρα­νό ΥΠΕΞ, επι­βε­βαί­ω­σε ότι «οι ΗΠΑ στέ­κο­νται στα­θε­ρά υπέρ της κυριαρ­χί­ας και της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας της Ουκρα­νί­ας» και απηύ­θυ­νε «προει­δο­ποι­ή­σεις» για τις «πολύ προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες» της Ρωσίας.Ucraina Russia putin

«Στρα­τη­γι­κά, η Ρωσία πρέ­πει να κατα­λά­βει ότι η Ουκρα­νία ανή­κει στον κόσμο των δημο­κρα­τιών, στον δυτι­κό κόσμο και η Δύση δεν θα επι­τρέ­ψει στη Ρωσία να κατα­στρέ­ψει την ουκρα­νι­κή δημο­κρα­τία και κυριαρ­χία», είπε από την πλευ­ρά του ο Κούλεμπα.

Σε επι­χει­ρη­σια­κό επί­πε­δο, «χρεια­ζό­μα­στε μέτρα, τα οποία θα απο­τρέ­ψουν τη Ρωσία και θα περιέ­χουν τις επι­θε­τι­κές προ­θέ­σεις της, όπως π.χ. ένας νέος γύρος κυρώ­σε­ων, που θα αύξα­νε το τίμη­μα της ρωσι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας αλλά και μια άμε­ση υπο­στή­ρι­ξη, με στό­χο την ενί­σχυ­ση των αμυ­ντι­κών δυνα­το­τή­των της Ουκρα­νί­ας», είπε ο Κούλεμπα.

Νωρί­τε­ρα είχε δηλώ­σει ότι οι συνο­μι­λί­ες στην έδρα του ΝΑΤΟ θα έχουν ως θέμα «την πρα­κτι­κή υπο­στή­ρι­ξη που μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει η Ουκρα­νία σε περί­πτω­ση μεγά­λης πολε­μι­κής κλι­μά­κω­σης». «Πρέ­πει να απο­φευ­χθεί το σφάλ­μα του 2014, όταν η Ρωσία πραγ­μα­το­ποί­η­σε ταχεία επι­χεί­ρη­ση στο Ντον­μπάς και την Κρι­μαία, τη στιγ­μή που μεγά­λο μέρος των δυτι­κών δυνά­με­ων σκε­φτό­ταν πώς να αντι­δρά­σει», προει­δο­ποί­η­σε.

Τις «απει­λη­τι­κές και απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κές» δρα­στη­ριό­τη­τες της Ρωσί­ας «στα σύνο­ρα της Ουκρα­νί­ας και στην παρά­νο­μα προ­σαρ­τη­μέ­νη Κρι­μαία» σημειώ­νουν σε νέο κάλε­σμα οι ΥΠΕΞ του G7 (Κανα­δάς, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ιτα­λία, Ιαπω­νία, Μεγά­λη Βρε­τα­νία, ΗΠΑ). Επί­σης, εκφρά­ζουν υπο­στή­ρι­ξη στη Γαλ­λία και τη Γερ­μα­νία που συμ­με­τέ­χουν στο σχή­μα της Νορ­μαν­δί­ας (μαζί με Ρωσία και Ουκρα­νία) και στις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ.Russian troop build up near Ukraine alarms

✔️ Περιορισμός πτήσεων προς Τουρκία

Στο μετα­ξύ, σε μια παράλ­λη­λη εξέ­λι­ξη, η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε ότι περιο­ρί­ζει τις αερο­πο­ρι­κές μετα­φο­ρές επι­βα­τών προς την Τουρ­κία από τις 15/4 έως την 1η Ιού­νη, επι­κα­λού­με­νη επι­σή­μως την έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας στην Τουρ­κία. Ωστό­σο, πολ­λές ανα­λύ­σεις επι­ση­μαί­νουν τη συγκυ­ρία, συν­δέ­ο­ντας αυτήν την από­φα­ση που δίνει σοβα­ρό πλήγ­μα στον Του­ρι­σμό και την οικο­νο­μία της Τουρ­κί­ας, με την ξεκά­θα­ρη υπο­στή­ρι­ξη της Αγκυ­ρας προς το Κίε­βο απέ­να­ντι στη Ρωσία, αλλά και με το άνοιγ­μα από την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση της συζή­τη­σης για ενδε­χό­με­νη ανα­θε­ώ­ρη­ση της Συν­θή­κης του Μοντρέ, κάτι που θα διευ­κό­λυ­νε την αύξη­ση της ΝΑΤΟι­κής παρου­σί­ας στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα για ενδε­χό­με­νες πολι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις στη ρωσι­κή από­φα­ση, ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου απά­ντη­σε ότι «η κατά­στα­ση είναι απο­κλει­στι­κά επι­δη­μιο­λο­γι­κής φύσης».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο