Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τώνης Γιακωβάκης, δήλωνε αταλάντευτα αριστερός, «οπαδός και ψηφοφόρος του ΚΚΕ»

Ο Τ. Για­κω­βά­κης γεν­νή­θη­κε στις 3 Ιου­λί­ου 1931 στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η σχέ­ση του με το θέα­τρο άρχι­σε σε μικρή ηλι­κία, με τον ερα­σι­τε­χνι­κό θία­σο των Ελλή­νων στη συνοι­κία Ταταύ­λα της Πόλης. Μετά από λίγο και­ρό, έπαι­ξε με τον περιο­δεύ­ο­ντα στην Πόλη θία­σο της Κατε­ρί­νας Ανδρε­ά­δη, στο σαιξ­πη­ρι­κό «Εμπο­ρο της Βενε­τιάς», με πρω­τα­γω­νι­στή τον Αιμί­λιο Βεά­κη. Αργό­τε­ρα ο Τ. Για­κω­βά­κης ήρθε στην Αθή­να και σπού­δα­σε στη Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου, όπου το 1960 έκα­νε την πρώ­τη του επαγ­γελ­μα­τι­κή εμφάνιση.

Ακο­λού­θη­σαν συνερ­γα­σί­ες του με πολ­λούς ιδιω­τι­κούς θιά­σους, με το ΚΘΒΕ, αλλά και ξανά στο Εθνι­κό Θέα­τρο. Στο ενερ­γη­τι­κό του είχε και κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες («Απου­σί­ες», «Αγρί­μι», «Ηθε­λε να γίνει βασι­λιάς», «Δεξιό­τε­ρα της Δεξιάς», κ.ά.), αλλά και ραδιο­φω­νι­κές εκπο­μπές και τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές («Ορκι­στεί­τε παρα­κα­λώ», «Οι τελευ­ταί­οι εγγο­νοί», «Τμή­μα Ηθών», «Το τρί­το στε­φά­νι», κ.ά.), ενώ αγα­πού­σε και ασχο­λού­νταν με τη λογο­τε­χνία (έγρα­φε διη­γή­μα­τα) και τη ζωγραφική.

Δήλω­νε ατα­λά­ντευ­τα αρι­στε­ρός, «οπα­δός και ψηφο­φό­ρος του ΚΚΕ».

Πέθα­νε στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου του 2004.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο