Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τώρα, ΚΚΕ πιο ισχυρό — Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι λόγοι

Έχου­με λίγες μέρες μέχρι τις νέες εκλο­γές της 25πς Ιού­νη. Εκλο­γές, που οδη­γού­μα­στε για­τί τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος που έχουν κοι­νό πρό­γραμ­μα και θα μπο­ρού­σαν να σχη­μα­τί­σουν κυβέρ­νη­ση από την 21η Μάη, θέλουν να κλέ­ψουν έδρες με το νέο, ακό­μα χει­ρό­τε­ρο, καλ­πο­νο­θευ­τι­κό σύστη­μα, εκβιά­ζο­ντας ξανά τον λαό για να του απο­σπά­σουν την ψήφο.

Μπο­ρού­με να τους χαλά­σου­με τα σχέ­δια! Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις εκλο­γές με 125.000 νέες ψήφους, η ανά­δει­ξή του σε 3° κόμ­μα στην Αττι­κή, η εμπι­στο­σύ­νη που έδει­ξαν περισ­σό­τε­ροι νέοι, ιδιαί­τε­ρα φοι­τη­τές και νέοι εργα­ζό­με­νοι, ενι­σχύ­ο­ντας με την ψήφο τους το ΚΚΕ, είναι τα ελπι­δο­φό­ρα μηνύ­μα­τα του απο­τε­λέ­σμα­τος των εκλο­γών μέσα στον κατά τα άλλα αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό που παραμένει.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που θα προ­κύ­ψει από τις επό­με­νες εκλο­γές θα κλι­μα­κώ­σει την επί­θε­ση στη ζωή και τα δικαιώ­μα­τά μας για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων ομί­λων. Όλες οι «φωνές» του συστή­μα­τος την καλούν να τα «σαρώ­σει» όλα, αλλά δε μένουν εκεί. Ομο­λο­γούν πως χρειά­ζο­νται μια «συναι­νε­τι­κή και συστη­μι­κή» αντι­πο­λί­τευ­ση για να βάζει πλά­τη στην κυβέρ­νη­ση και να απορ­ρο­φά τις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αντα­γω­νί­ζο­νται ποιο κόμ­μα μπο­ρεί να παί­ξει καλύ­τε­ρα αυτό τον ρόλο. Από κοντά παλιές και «νέες» πολι­τι­κές τσό­ντες, που έχουν δώσει δια­πι­στευ­τή­ρια αντι­δρα­στι­κών θέσε­ων στη­ρί­ζο­ντας τα «θεμέ­λια» της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, προ­βάλ­λο­νται και στη­ρί­ζο­νται ποι­κι­λο­τρό­πως από διά­φο­ρους μηχανισμούς.

Το ζητού­με­νο, λοι­πόν, των νέων εκλο­γών είναι περισ­σό­τε­ρο σαφές: Πόσο περισ­σό­τε­ρο θα ισχυ­ρο­ποι­η­θεί το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που θα εφαρ­μό­σει, στην οποία συναι­νούν όλα τα κόμ­μα­τα του συστήματος.

Τα δύσκολα είναι μπροστά

Το ΚΚΕ μιλά­ει καθα­ρά και με ειλι­κρί­νεια στον λαό και τη νέα γενιά. Δεν είναι μόνο ότι οι προ­βλέ­ψεις του επιβεβαι­ώνονται. Δίνει όλες του τις δυνά­μεις για να οργα­νω­θεί η λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση όταν η αδι­κία και η βαρ­βα­ρό­τη­τα κατα­κλύζει τις ζωές μας. Γι’ αυτό, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άν­θρωποι το ανα­γνω­ρί­ζουν ως το πιο αξιό­πι­στο κόμμα.

Ήδη, πριν τις εκλο­γές, το ΚΚΕ ανέ­δει­ξε πως το κοι­νό πρό­γραμ­μα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ εδρά­ζε­ται στις δεσμεύ­σεις που έχουν τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Πως, όταν «προ­σκυ­νάς» την καπιταλιστι­κή κερ­δο­φο­ρία και εξα­πα­τάς τον λαό ότι υπάρ­χει τρό­πος να μοι­ρά­ζε­ται «δίκαια» ο πλού­τος που παρά­γουν οι ερ­γαζόμενοι και κλέ­βουν οι μέτο­χοι των μεγά­λων ομί­λων, αντι­κει­με­νι­κό εχθρεύ­ε­σαι τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού.

Ας δού­με ορι­σμέ­να παρα­δείγ­μα­τα από όσα συνέ­βη­σαν μόνο τις τελευ­ταί­ες μέρες, λίγο πριν και λίγο μετά τις προη­γού­με­νες εκλο­γές. ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ δια­γω­νί­ζο­νται ποιος μπο­ρεί καλύ­τε­ρα να αξιο­ποι­ή­σει τα κον­δύ­λια του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ. Στις επό­με­νες σελί­δες του «Οδη­γη­τή» ανα­φέ­ρου­με αρκε­τά παρα­δείγ­μα­τα για το πού κατευ­θύ­νο­νται οι πόροι του συγκε­κρι­μέ­νου Ταμεί­ου, αν αξιο­ποιού­νται για να ικα­νο­ποι­η­θούν λαϊ­κές ανά­γκες και κυρί­ως σε ποιες μεταρ­ρυθ­μί­σεις είναι δεσμευ­μέ­νες οι κυ­βερνήσεις για να εκτα­μιεύ­ο­νται χρή­μα­τα. Ξεχω­ρί­ζει, όμως, το εξής: Πρό­σφα­τα, στην ΕΕ, απο­φα­σί­στη­κε και έγι­νε ξεκά­θα­ρο πως τα χρή­μα­τα από το συγκε­κρι­μέ­νο Ταμείο δεν είναι «δανει­κά και αγύ­ρι­στα». Η κάθε χώρα υπο­χρε­ού­ται να δεσμευ­τεί σε συγκε­κρι­μέ­να χρονοδιαγράμμα­τα και τρό­πους απο­πλη­ρω­μής. Ποιοι είναι αυτοί οι τρό­ποι; Να αυξη­θούν οι φόροι που πλη­ρώ­νει ο λαός! Σε αυτό είναι δεσμευ­μέ­να όλα τα κόμ­μα­τα του συστήματος.

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ συνε­χώς ανα­πα­ρά­γουν πως έχουν την ικα­νό­τη­τα να εξα­σφα­λί­σουν μια ανά­πτυ­ξη που θα φέρ­νει περισ­σό­τε­ρες και καλύ­τε­ρες δου­λειές, υψη­λό­τε­ρους μισθούς. Ποια είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα; Ότι από αυτή την ανά­πτυ­ξη οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχουν τίπο­τα θετι­κό να περι­μέ­νουν. Το ξέρουν καλά οι εργα­ζόμενοι στον Του­ρι­σμό που κλή­θη­καν να υπο­γρά­ψουν ποι­νι­κή ρήτρα 5.000 ευρώ σε περί­πτω­ση που παραι­τηθούν! Αφή­νου­με ασχο­λί­α­στα τα παρα­δείγ­μα­τα από τις σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις σε Ισπα­νία και Πορ­το­γα­λία. Είναι χώρες, που, όπως και στην Ελλά­δα, μειώ­θη­κε ο πραγ­μα­τι­κός μισθός (στην Ελλά­δα κατά 7,4% με ανά­πτυ­ξη 6,5% και στην Ισπα­νία κατά 5,3%), κατα­γρά­φουν τα πιο υψη­λά ποσο­στά σε εργα­τι­κά ατυ­χήματα, ελα­στι­κές σχέ­σεις απα­σχό­λη­σης κ.λπ. Όμως η καμπά­να βαρά­ει δυνα­τά και από αλλού. Η μεγα­λύ­τε­ρη καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία της Ευρώ­πης, η Γερ­μα­νία, έχει μπει ήδη σε επι­βρά­δυν­ση, με τον κίν­δυ­νο νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης να είναι προ των πυλών και τη νέα επί­θε­ση σε μισθούς και εισό­δη­μα να ετοιμά­ζεται. Η ΕΕ, σε έκθε­σή της για την Ελλά­δα, ανα­φέ­ρει ξεκά­θα­ρα ότι δεν μπο­ρεί να προ­κύ­ψει καμία αύξη­ση μισθών από το «ξεπά­γω­μα» των τριε­τιών (πριν τους νόμους ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ προ­βλε­πό­ταν αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού κάθε τρία χρό­νια λόγω προϋπηρε­σίας). Άρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ λένε συνει­δη­τά ψέματα.

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ είναι δεσμευ­μέ­νοι στην απά­ντηση που δίνουν στο ερώ­τη­μα: Με τα κέρ­δη ή με τις ζωές; Ο θάνα­τος ενός εργά­τη στο Πέρα­μα και ο τραυ­μα­τι­σμός άλλων δύο, λόγω έλλει­ψης μέτρων ασφα­λείας, φέρ­νει με τρα­γι­κό τρό­πο για άλλη μια φορά στο προ­σκή­νιο τις «κοι­λά­δες των Τεμπών» σε όλη την Ελ­λάδα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας που είχαν υπο­γρά­ψει οι εργα­ζό­με­νοι στο Πέρα­μα και περιέ­χει πολυ­σέ­λι­δη ανα­φο­ρά στα μέτρα για την τήρη­ση κανό­νων υγιει­νής και ασφά­λειας δεν κηρύ­χτη­κε υπο­χρε­ω­τι­κή ούτε από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, ούτε μετέ­πει­τα από αυτή της ΝΔ.

Αυτά και άλλα πολ­λά που ανα­φέ­ρου­με στις επό­με­νες σελί­δες του «Οδη­γη­τή» απο­τε­λούν τις δεσμεύ­σεις και το κοι­νό πρό­γραμ­μα όλων των κομ­μά­των του συστήματος.

Οδη­γη­τής Σάβ­βα­το 3 Ιούνη

Στο εξώ­φυλ­λό του το σύν­θη­μα «Πιο δυνα­τό ΚΚΕ. 100% λαϊ­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» καλεί τη νεο­λαία να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη δύνα­μή της, το ΚΚΕ, με πολ­λές, νέες, κόκ­κι­νες ψήφους. Οι σελί­δες του περιο­δι­κού περι­λαμ­βά­νουν πλού­σια αρθρο­γρα­φία για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, τις θέσεις του ΚΚΕ και τη στά­ση των άλλων κομ­μά­των, καθώς και χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τις νέες κάλ­πες που θα στη­θούν στις 25 Ιούνη.

Ακό­μα, το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή» φιλο­ξε­νεί άρθρο για την 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 13–16 Ιού­λη στο Νεστόριο.

Ανα­λυ­τι­κά, οι σελί­δες του περιο­δι­κού περιλαμβάνουν:

Τώρα ΚΚΕ πιο ισχυ­ρό. Υπάρ­χουν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι λόγοι

Ερω­τή­σεις — απα­ντή­σεις για τις εκλο­γές της 25ης Ιουνίου

Τι ισχύ­ει για τις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη; Οι μόνες έγκυ­ρες πληροφορίες

«Παντο­δύ­να­μη» Νέα Δημο­κρα­τία. Μην έρχε­στε με φόρα, θα βρείτε…

Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκ­δι­κεί ξανά να είναι συμπο­λί­τευ­ση της ΝΔ

Το παρελ­θόν, το παρόν και το μέλ­λον του ΠΑΣΟΚ

Είσαι 17 και ψηφί­ζεις ήδη… για δεύ­τε­ρη φορά; Μπο­ρείς να κάνεις τη διαφορά!

Στο μέλ­λον που ανοί­γε­ται μπρο­στά μας επι­λέ­γου­με τον αγώ­να, την ελπί­δα και την προοπτική

Ρίχνου­με κόκ­κι­νο στο μαύ­ρο της αντι­λαϊ­κής πολιτικής!

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Το κοι­νό τους πρό­γραμ­μα παρα­μέ­νει και γίνε­ται χειρότερο

Ο φόβος τους, η ελπί­δα μας! Τώρα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό

Οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του του­ρι­σμού να σερ­βί­ρουν κρύο πιά­το στην εργο­δο­σία και την κυβέρνηση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο