Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τ’ αγίνωτα» της Γεωργίας Καλαμποκά — Μόλις κυκλοφόρησε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Τ’ αγίνωτα
της Γεωργίας Καλαμποκά

Εικα­στι­κό εξω­φύλ­λου Αλε­ξάν­δρα Βαλαή

Εκδό­σεις Ατέχνως

AtexnosTaginota Exofyllo11Έτος έκδο­σης: Μάιος 2020
Σελ. 96
Σχή­μα 17Χ24
Τιμή: 13 ευρώ

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε, χωρίς επιβάρυνση
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057
Αθή­να: Εναλ­λα­κτι­κό Βιβλιο­πω­λείο — Θεμι­στο­κλέ­ους 37 — 210 380 2644
Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207
Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

 

Λίγα λόγια για την έκδοση

 

«Ο ποι­η­τι­κός αυτός μόχθος κατα­γραμ­μέ­νος στις σελί­δες της έκδο­σης, που έχε­τε στα χέρια σας, ανα­δει­κνύ­ει τη Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά σε μιαν αξιό­λο­γη και πολύ πρω­τό­τυ­πη ποι­ή­τρια για τα δρώ­με­να της επο­χής. Από την πρώ­τη ποι­η­τι­κή της σύν­θε­ση γίνο­νται τα αγί­νω­τα γινω­μέ­να και σίγου­ρα αξί­ζει να τα γευ­τού­με» (Γιού­λη Χρο­νο­πού­λου, Δρ. Φιλόλογος).

«Αξί­ζει κανείς να δια­βά­σει “Τα αγί­νω­τα και γινω­μέ­να” από την εμπει­ρία και τα βιώ­μα­τα της Γ. Καλα­μπο­κά σ’ αυτή τη συλ­λο­γή , ανι­χνεύ­ο­ντας με ενσυ­ναί­σθη­ση την ψυχι­κή της πορεία, αφού η ίδια με καθη­λω­τι­κή αμε­σό­τη­τα και ειλι­κρί­νεια απο­κα­λύ­πτει τόσο τον εαυ­τό της όσο και τα πρό­σω­πα και πράγ­μα­τα που αγα­πά. Αξί­ζει, για­τί όσο κι αν μεστώ­σου­με, αγί­νω­τους μας αφή­νει η ζωή αφού, ο σύντο­μος χρό­νος της δεν μας επι­τρέ­πει να βρού­με και να γευ­τού­με τον άπει­ρο πλού­το της, για­τί και η ίδια η ζωή μας φτω­χαί­νει, χάνει το νόη­μά της και πρέ­πει να αγω­νι­στού­με ξανά και ξανά για να την αλλά­ξου­με. Μην ξεχνά­με πως και η ποί­η­ση είναι ένα όπλο για τους πιστούς της θια­σώ­τες και ερα­στές». (Από τον πρό­λο­γο του Γιώρ­γου Ηρακλέους).

«Η Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά, μαστό­ρισ­σα τόσο στον ελεύ­θε­ρο όσο και στον παρα­δο­σια­κό στί­χο, ξανα­βα­φτί­ζε­ται στα νάμα­τα της παρά­δο­σης, κατα­θέ­το­ντας μια ομο­λο­γία πίστε­ως στο δημο­τι­κό τρα­γού­δι, τον Κορ­νά­ρο και τον Σολω­μό, υπη­ρε­τώ­ντας το ρυθ­μό και τη μου­σι­κό­τη­τα, ξυπνώ­ντας λέξεις απο­ξε­χα­σμέ­νες και δίνο­ντας τους νέα πνοή» (Γιού­λη Χρο­νο­πού­λου, Δρ. Φιλόλογος)

Βιογραφικό Γεωργίας Καλαμποκά

Η Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά γεν­νή­θη­κε στη Λαμία.

Όπως γρά­φει η ίδια: «Η μάνα µου, µου χάρι­σε απλό­χε­ρα ό,τι πλού­το είχε κατα­φέ­ρει να συνά­ξει… Τα τρα­γού­δια και τα παρα­μύ­θια του τόπου µας καθώς και τις ιστο­ρί­ες της απ’ τον Εμφύ­λιο… Ο πατέ­ρας µου τα στι­χά­κια του… Σκω­πτι­κά τις περισ­σό­τε­ρες φορές, άλλο­τε πάλι γεμά­τα παρά­πο­νο. Σε κεί­νον τον ξηρό κάμπο, σε κεί­νη την άνυ­δρη επο­χή, κάπου στα σύνο­ρα της Θεσ­σα­λί­ας µε τη Ρού­με­λη, έσμι­ξαν μέσα µου οι θρύ­λοι, οι μύθοι και οι αλήθειες».

Σπού­δα­σε τα Μαθη­μα­τι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων. Είναι καθη­γή­τρια μαθη­μα­τι­κών και εργά­ζε­ται στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Έχει εκδώ­σει το μυθι­στό­ρη­μα «Εμέ­να µου το ‘παν τα που­λιά». Συμ­με­τέ­χει στην ποι­η­τι­κή ανθο­λο­γία «Γράμ­μα­τα της ποί­η­σης» (Εκδό­σεις Ατέ­χνως). «Τ’ αγί­νω­τα» είναι η πρώ­τη της ποι­η­τι­κή συλλογή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο