Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τ. Ερντογάν: Συνεχίζει τις φραστικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Μία ημέ­ρα μετά την Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, και ενθαρ­ρυ­μέ­νος από τα απο­τε­λέ­σμα­τα του παζα­ριού στην λυκο­συμ­μα­χία, ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, κάλε­σε τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη «να συμ­μα­ζευ­τεί» ενώ επα­νέ­λα­βε τα περί στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των νησιών, δια­ψεύ­δο­ντας για μια ακό­μη φορά, εμπρά­κτως τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς περί «ήρε­μων νερών» που δια­σφα­λί­στη­καν τάχα από την Σύνο­δο του ΝΑΤΟ και την συνά­ντη­ση Μπάι­ντεν — Ερντογάν.

Όπως μετα­δί­δουν μέσα ενη­μέ­ρω­σης, στο αερο­πλά­νο της επι­στρο­φής από τη Μαδρί­τη μετά τη σύνο­δο του ΝΑΤΟ, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε: «Η στά­ση του ατό­μου που βρί­σκε­ται στην ηγε­σία της Ελλά­δας έχει ήδη φανε­ρω­θεί. Απέ­να­ντι σε αυτή τη στά­ση, βάζουν κάποιους μεσάζοντες». 

Παράλ­λη­λα ισχυ­ρί­στη­κε ότι στις συνα­ντή­σεις του με ομο­λό­γους του, όλοι προ­σφέ­ρο­νταν να δια­με­σο­λα­βή­σουν για συνά­ντη­ση. Ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε: «Και τους είπα­με: “Συγ­γνώ­μη, δεν έχου­με χρό­νο για αυτήν τη συνά­ντη­ση, αυτή τη στιγ­μή.” Για­τί είναι προ­φα­νές πώς αυτή τη στιγ­μή στρα­τιω­τι­κο­ποιούν τα νησιά. Από την άλλη, παρα­βιά­ζουν συνε­χώς τον ενα­έ­ριο χώρο μας. Αυτός που θα ευθυ­γραμ­μι­στεί τώρα μαζί μας θα μας προ­κα­λέ­σει παρα­βιά­ζο­ντας τον ενα­έ­ριο χώρο μας; Και στα νησιά προ­σπα­θεί να μας δώσει σήμα από εκεί, χτί­ζο­ντας τσι­με­ντέ­νια κατα­φύ­για και σκά­βο­ντας λάκ­κους. Δεν έχει καλές προ­θέ­σεις. Δεν θα έκα­νε αυτά τα βήμα­τα αν είχε καλές προ­θέ­σεις. Εφό­σον τα έχει κάνει όλα αυτά, λυπά­μαι, δεν μπο­ρού­με και δεν θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με τη Σύνο­δο του Στρα­τη­γι­κού Συμ­βου­λί­ου Υψη­λού Επι­πέ­δου, μία φορά φέτος. Και θα πρέ­πει τώρα να περι­μέ­νει τις εξε­λί­ξεις στην Τουρ­κία. Αφή­στε τον να συμ­μα­ζευ­τεί. Αν δεν συμ­μα­ζευ­τεί δεν είναι δυνα­τόν να συναντηθούμε».

Επί­σης, ο ηγέ­της του αντι­πο­λι­τευό­με­νους ρεπου­μπλι­κα­νι­κού κόμ­μα­τος, Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, επα­νήλ­θε στην προ­κλη­τι­κή ρητο­ρι­κή, ανα­φε­ρό­με­νος στο «παρά­δειγ­μα» του Μπου­λέντ Ετσε­βίτ, ως απά­ντη­ση στην «κατο­χή και στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση 18 νησιών» κατη­γο­ρώ­ντας τον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο ότι «μένει μόνο στα λόγια».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο