Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τ. Τσιαπλές: Να στεγαστούν σε ενοικιαζόμενα από το κράτος σπίτια οι πλημμυροπαθείς

«Να στε­γα­στούν άμε­σα σε ενοι­κια­ζό­με­να από το κρά­τος σπί­τια όσοι έχα­σαν το σπί­τι τους ή είναι ακα­τάλ­λη­λο προς κατοί­κη­ση από τη φονι­κή πλημ­μύ­ρα», ζητά ο Τάσος Τσια­πλές, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Ανα­λυ­τι­κά:

«Κοντεύ­ουν 20 ημέ­ρες από τη φονι­κή πλημ­μύ­ρα, από την οποία χιλιά­δες οικο­γέ­νειες στη Θεσ­σα­λία, έχα­σαν το σπί­τι τους ή αυτό είναι ακα­τάλ­λη­λο προς κατοίκηση.

Η προ­σω­ρι­νή φιλο­ξε­νία σε κάποια ξενο­δο­χεία ή σε συγ­γε­νι­κά και φιλι­κά σπί­τια δεν μπο­ρεί να είναι σε καμία περί­πτω­ση η απά­ντη­ση από την πλευ­ρά των δήμων, της Περι­φέ­ρειας και της κυβέρνησης.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Θεσ­σα­λί­ας αξιώ­νει από την κυβέρ­νη­ση, την Περι­φέ­ρεια και τους δήμους να δώσουν άμε­σα λύση στο οξύ­τα­το αυτό πρό­βλη­μα των πλημ­μυ­ρο­πα­θών που κατα­στρά­φη­κε το σπί­τι τους, με την ενοι­κί­α­ση σπι­τιού από το κρά­τος με πλή­ρη κάλυ­ψη του ενοι­κί­ου και για όσους έχει κατα­στρα­φεί εντε­λώς, να υπάρ­ξει πλή­ρης απο­ζη­μί­ω­ση και να φτια­χτούν νέες κατοι­κί­ες με ευθύ­νη του κρά­τους για τη στέ­γα­σή τους.

Σε ό,τι αφο­ρά το ζήτη­μα της απο­ζη­μί­ω­σης σε όλους τους πλη­γέ­ντες, να ολο­κλη­ρω­θούν άμε­σα οι κατα­γρα­φές των ζημιών και να δοθούν πλή­ρεις απο­ζη­μιώ­σεις για όλες τις κατα­στρο­φές σε οικο­σκευή, σπί­τια, επι­χει­ρή­σεις, καλ­λιέρ­γειες, φυτι­κό και ζωι­κό κεφά­λαιο, χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις και όχι ένα ποσό ορι­ζό­ντια σε όλους.

Τέλος, για την οικο­νο­μι­κή ανα­κού­φι­ση των πλη­γέ­ντων να δοθεί από την κυβέρ­νη­ση σε όσους έχα­σαν τη δου­λειά επί­δο­μα ίσο με τον κατώ­τε­ρο μισθό για όσο δεν θα μπο­ρούν να δου­λέ­ψουν. Επί­δο­μα ειδι­κού σκο­πού ίσο με το βασι­κό μισθό, για όσους μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες δεν μπο­ρούν να εργά­ζο­νται μέχρι να απο­κα­τα­στα­θούν οι ζημιές και του­λά­χι­στον για 6 μήνες.

- Απαλ­λα­γή από πλη­ρω­μές των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος, νερού, θέρ­μαν­σης, δημο­τι­κών τελών για 2 χρόνια.

- Ανα­στο­λή οφει­λών σε εφο­ρία, τρά­πε­ζες, ασφα­λι­στι­κό ταμείο, του­λά­χι­στον για 6 μήνες, χωρίς καμία επιβάρυνση.

- Σε ό,τι αφο­ρά την εξό­φλη­ση των δια­με­ρι­σμά­των των εργα­τι­κών κατοι­κιών προς στον ΟΑΕΔ, ανα­στο­λή πλη­ρω­μής για 1 χρόνο.

- Επί­δο­μα ειδι­κού σκο­πού ίσο με το βασι­κό μισθό, για όσους μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες δεν μπο­ρούν να εργά­ζο­νται μέχρι να απο­κα­τα­στα­θούν οι ζημιές και του­λά­χι­στον για 6 μήνες.

- Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο