Υγεία: 8 χρόνια μνημόνια. Και τώρα τι; — Ηλία Σιώρα, αντιπροέδρου της ΕΙΝΑΠ

Στον καπι­τα­λι­σμό, είναι κανό­νας η υπερ­συσ­σώ­ρευ­ση χρη­μά­των και προ­ϊ­ό­ντων που δεν μπο­ρούν ούτε να επεν­δυ­θούν ούτε να που­λη­θούν. Πρέ­πει να κατα­στρα­φούν κεφά­λαια για να ξεκι­νή­σει πάλι μία αναι­μι­κή, αμφί­βο­λη «ανά­πτυ­ξη». Για να μη μειω­θούν τα κέρ­δη των επι­χει­ρή­σε­ων «κου­ρεύ­ε­ται» το μισθο­λο­γι­κό και μη μισθο­λο­γι­κό κόστος εργα­σί­ας: Μισθοί Συντά­ξεις Κον­δύ­λια για υγεία Παι­δεία Κοι­νω­νι­κές παρο­χές Οι Ελλη­νι­κές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Υγεία: 8 χρό­νια μνη­μό­νια. Και τώρα τι; — Ηλία Σιώ­ρα, αντι­προ­έ­δρου της ΕΙΝΑΠ.