Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΦΟΡΕΙΣ: Με μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο — έκτρωμα

«Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο-λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης. Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών. Υγεία δωρε­άν για όλο τον λαό. Όχι εμπό­ρευ­μα και προ­νό­μιο για λίγους». Αυτό το μήνυ­μα έστει­λε η μεγά­λη δια­δή­λω­ση υγειο­νο­μι­κών, εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και άλλων φορέ­ων έξω από τη Βου­λή, την ώρα που συζη­τιό­ταν το νομο­σχέ­διο — έκτρωμα.

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­κε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής αντι­προ­σω­πεί­ας του Κόμματος.

Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο-έκτρωμα που σπρώχνει τους ασθενείς στα κοράκια της Υγείας

«Πάρ­τε πίσω τώρα» το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση στη Βου­λή, σχε­τι­κά με το αντι­δρα­στι­κό σχέ­διο νόμου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη. Υπο­γράμ­μι­σε πως το νομο­σχέ­διο έχει ήδη απορ­ρι­φθεί από τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού και από σύσ­σω­μο τον ιατρι­κό και υγειο­νο­μι­κό κόσμο.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε πως το σχέ­διο νόμου απο­τε­λεί αντι­δρα­στι­κή συνέ­χεια και ταυ­τό­χρο­να αντι­δρα­στι­κή τομή, που συν­δια­μορ­φώ­θη­κε από τα κορά­κια της Υγεί­ας και τους κλι­νι­κάρ­χες, προει­δο­ποιώ­ντας ότι θα κάνει ανα­γκα­στι­κό μονό­δρο­μο για τους ασθε­νείς τον ιδιω­τι­κό τομέα.

Από το βήμα της Βου­λής εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στους απερ­γούς για­τρούς και υγειο­νο­μι­κούς που δια­δή­λω­ναν έξω από το κτί­ριο του Κοι­νο­βου­λί­ου, ενώ κάλε­σε σε ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να για την κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην Υγεία.

Αλέκα Παπαρήγα:
Το εργατικό κίνημα να πετάξει το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα σκουπίδια

Οι δια­δη­λω­τές εξέ­φρα­σαν την κατα­δί­κη τους στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα το οποίο υψώ­νει νέα, ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα εμπό­δια στην πρό­σβα­ση ασθε­νών σε δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες περί­θαλ­ψης στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Εξυ­πη­ρε­τώ­ντας την κερ­δο­φο­ρία των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον χώρο, το νομο­σχέ­διο καταρ­γεί την πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση των για­τρών του ΕΣΥ, διευ­ρύ­νει τις ελα­στι­κές σχέ­σεις απα­σχό­λη­σης, σπρώ­χνει τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς να ανα­ζη­τή­σουν εισο­δή­μα­τα στον ιδιω­τι­κό τομέα και τους ασθε­νείς να γίνο­νται πελά­τες για να μπο­ρέ­σουν να εξυπηρετηθούν.

«Οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί γίνο­νται ένα με τον λαό, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι το δικαί­ω­μα στην Υγεία και τη ζωή», τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ). Απαι­τού­με να απο­συρ­θεί το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα που οδη­γεί το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας σε αιφ­νί­διο θάνα­το και το ιδιω­τι­κο­ποιεί, σημείωσε.

Απα­ντώ­ντας στην υφυ­πουρ­γό Υγεί­ας που επι­κα­λέ­στη­κε το ολλαν­δι­κό σύστη­μα Υγεί­ας ως πρό­τυ­πο, η Αφρ. Ρέτζιου μετέ­φε­ρε την εμπει­ρία των ίδιων των εργα­ζο­μέ­νων από την Ολλαν­δία οι οποί­οι το περι­γρά­φουν ως εξής: Η Ολλαν­δία είναι ωραία σαν καρτ ποστάλ, αλλά δεν έχει δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας. Για να έχεις πρό­σβα­ση, είσαι υπο­χρε­ω­μέ­νος να απευ­θυν­θείς σε ιδιω­τι­κή ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία που εισπράτ­τει τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές για λογα­ρια­σμό του κρά­τους, ενώ ο προ­σω­πι­κός για­τρός αυτό που κάνει είναι να γκου­γκλά­ρει για να βρί­σκει οδη­γί­ες για την αντι­με­τώ­πι­ση των περιστατικών.

Ο Μ. Γιαν­νά­κος, από την ΠΟΕΔΗΝ, σημεί­ω­σε ότι είναι μια κορυ­φαία δια­μαρ­τυ­ρία για την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου που καλεί τους πολί­τες να βάλουν το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη.

Την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου ζήτη­σαν από την ΑΔΕΔΥ, ο Δημή­τρης Μπρά­της και ο Γιώρ­γος Ελευ­θε­ρί­ου, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλλόγου.

Απαι­τού­με η υγεία μας να μην είναι εμπό­ρευ­μα, τόνι­σε η Μαί­ρη Αγρο­γιάν­νη, γραμ­μα­τέ­ας της ΕΙΝΑΠ, ενώ ο Στά­θης Στα­θου­λό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Φαρ­μά­κου Αττι­κής, σημεί­ω­σε ότι η λογι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του Φαρ­μά­κου οδη­γεί στο να μην παρά­γουν φάρ­μα­κα απα­ραί­τη­τα για τον λαό μας αλλά φάρ­μα­κα που προ­ο­ρί­ζο­νται για άλλες χώρες για να βγά­λουν περισ­σό­τε­ρα κέρδη.

Την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου απαί­τη­σαν με τις ομι­λί­ες τους εκπρό­σω­ποι Σωμα­τεί­ων Υγειο­νο­μι­κών από πολ­λά νοσο­κο­μεία της χώρας, καθώς και άλλοι φορείς.

Ο Πανα­γιώ­της Πάλ­μος, γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ σημεί­ω­σε πως τόσα χρό­νια πλη­ρώ­νου­με εισφο­ρές για δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας και φορο­λο­γού­μα­στε κάθε μέρα και σήμε­ρα θέλουν να καταρ­γή­σουν και αυτό που υπάρχει.

Η μεγά­λη δια­δή­λω­ση έκλει­σε με τον Ηλία Σιώ­ρα, σήμε­ρα συντα­ξιού­χο, για πολ­λά χρό­νια έναν από τους αγω­νι­στές για­τρούς που πάλε­ψαν για το δημό­σιο σύστη­μα υγείας.

Γ. Δελής: Ν’ αποσυρθεί το νομοσχέδιο που βάζει ταφόπλακα στο δικαίωμα του λαού για δημόσια δωρεάν περίθαλψη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο