Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υεμένη: Εννέα παιδιά νεκρά σε αεροπορική επιδρομή

Του­λά­χι­στον είκο­σι άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους του­λά­χι­στον εννέα παι­διά, σκο­τώ­θη­καν, ενώ άλλα επτά παι­διά και δύο γυναί­κες τραυ­μα­τί­στη­καν σε αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο βόρειο τμή­μα της εμπό­λε­μης Υεμέ­νης, κατά πηγές προ­σκεί­με­νες στους σιί­τες αντάρ­τες Χού­θι, τη μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Save the Children και τον ΟΗΕ.

Το Γρα­φείο Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων (OCHA) των Ηνω­μέ­νων Εθνών ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του ότι τα αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα έγι­ναν στην επαρ­χία αλ Τζουφ.

Πρό­κει­ται για την τέταρ­τη επι­δρο­μή από τον Ιού­νιο που είχε απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν απώ­λειες μετα­ξύ των αμάχων.

Ο επι­τε­τραμ­μέ­νος του ΟΗΕ για την Υεμέ­νη ζήτη­σε να διε­νερ­γη­θεί «δια­φα­νής έρευ­να» για τα γεγονότα.

Τοπι­κός αξιω­μα­τού­χος στην Τζουφ δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων SABA, που πρό­σκει­ται στους Χού­θι, ότι του­λά­χι­στον 20 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και άλλοι 7 τραυ­μα­τί­στη­καν στον αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό, «στην πλειο­νό­τη­τά τους γυναικόπαιδα».

Η οργά­νω­ση Save the Children κατα­δί­κα­σε την επι­δρο­μή. «Μέσα σε λιγό­τε­ρο από έναν μήνα, του­λά­χι­στον 17 παι­διά έχουν χάσει τη ζωή τους σε επι­θέ­σεις στην Υεμέ­νη», στη­λί­τευ­σε η ΜΚΟ.

Οι Χού­θι κατη­γό­ρη­σαν τη συμ­μα­χία υπό την ηγε­σία του Ριάντ, η οποία δεν έχει κάνει κανέ­να σχό­λιο για την επι­δρο­μή ως εδώ, πως ευθύ­νε­ται για το μακελειό.

Οι επι­θέ­σεις των Χού­θι ενα­ντί­ον της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας ξανάρ­χι­σαν στα τέλη του Μαΐ­ου, όταν η εύθραυ­στη εκε­χει­ρία που είχε κηρυ­χθεί εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού εξέ­πνευ­σε. Στα τέλη Ιου­νί­ου, πύραυ­λοι των σιι­τών ανταρ­τών, που υπο­στη­ρί­ζο­νται από τμή­μα­τα του υεμε­νί­τι­κου στρα­τού που απο­σκίρ­τη­σαν, έφθα­σαν μέχρι το Ριάντ. Η Σαου­δι­κή Αρα­βία προ­χώ­ρη­σε σε αντί­ποι­να εξα­πο­λύ­ο­ντας αερο­πο­ρι­κές επιδρομές.

Ο πόλε­μος στην Υεμέ­νη έχει βυθί­σει τη χώρα στη χει­ρό­τε­ρη ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στον πλα­νή­τη, κατά τον ΟΗΕ. Όλα τα εμπλε­κό­με­να μέρη κατη­γο­ρού­νται από ειδι­κούς του οργα­νι­σμού για «σωρεία εγκλη­μά­των πολέμου».

Η σύρ­ρα­ξη έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε δεκά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους, κυρί­ως αμά­χους, ενώ έχει εκτο­πί­σει πάνω από τρία εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες, πολ­λοί από τους οποί­ους ζουν σε καταυ­λι­σμούς, εκτε­θει­μέ­νοι σε ασθέ­νειες. Η επι­βί­ω­ση 24 εκα­τομ­μυ­ρί­ων πολι­τών της Υεμέ­νης — δηλα­δή του 80% του πλη­θυ­σμού της χώρας — εξαρ­τά­ται από την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, τονί­ζουν τα Ηνω­μέ­να Έθνη.

Ο επι­τε­τραμ­μέ­νος του ΟΗΕ Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς σε ανα­κοί­νω­σή του ανέ­φε­ρε «υπεν­θυ­μί­ζω σε όλα τα μέρη πως έχουν υπο­χρέ­ω­ση βάσει του διε­θνούς δικαί­ου να προ­στα­τεύ­ουν τους αμά­χους και τις πολι­τι­κές υπο­δο­μές», ενώ δια­βε­βαί­ω­σε πως θα συνε­χί­σει τις προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη κατά­παυ­σης του πυρός και ειρη­νι­κής επί­λυ­σης της σύγκρου­σης καθώς «αξί­ζει κάτι καλύ­τε­ρο στους Υεμε­νί­τες από έναν αέναο πόλεμο».

Η συμ­μα­χία υπό την ηγε­σία του Ριάντ, την οποία προ­μη­θεύ­ουν με οπλι­σμό διά­φο­ρες χώρες της Δύσης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ΗΠΑ και της Βρε­τα­νί­ας, αφαι­ρέ­θη­κε μόλις τον περα­σμέ­νο μήνα από τη μαύ­ρη λίστα του ΟΗΕ με τις χώρες που σκο­τώ­νουν και τραυ­μα­τί­ζουν παιδιά.

Οι… «ευρω­παϊ­κές αξί­ες» και τα 50.000 νεκρά παι­διά της Υεμένης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο