Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υεμένη: Σε πρωτόγνωρα επίπεδα ο παιδικός υποσιτισμός εν μέσω πολέμου και πανδημίας

Σε κάποιες περιο­χές της Υεμέ­νης παρα­τη­ρού­νται πρω­τό­γνω­ρα επί­πε­δα οξέ­ος υπο­σι­τι­σμού στα παι­διά, αυξά­νο­ντας την ανη­συ­χία ότι η εμπό­λε­μη χώρα πλη­σιά­ζει σε μια φρι­κτή κρί­ση δια­τρο­φι­κής ασφά­λειας, σύμ­φω­να με σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του ΟΗΕ.

Οι παρά­γο­ντες του υπο­σι­τι­σμού επι­δει­νώ­θη­καν το 2020 στην Υεμέ­νη, καθώς η παν­δη­μία του κορο­ναϊ­ού, η οικο­νο­μι­κή κατάρ­ρευ­ση, οι πλημ­μύ­ρες, οι κλι­μα­κού­με­νες συγκρού­σεις και η μεγά­λη υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των ανθρω­πι­στι­κών ανα­γκών φέτος προ­στέ­θη­καν σε μια ήδη άσχη­μη κατά­στα­ση λιμού έπει­τα από σχε­δόν έξι χρό­νια πολέμου.

“Εκδί­δου­με προει­δο­ποι­ή­σεις από τον Ιού­λιο ότι η Υεμέ­νη βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα μιας κατα­στρο­φι­κής κρί­σης δια­τρο­φι­κής ασφά­λειας. Αν δεν τερ­μα­τι­στεί τώρα ο πόλε­μος, πλη­σιά­ζου­με σε μια μη ανα­στρέ­ψι­μη κατά­στα­ση και κιν­δυ­νεύ­ου­με να χάσου­με μια ολό­κλη­ρη γενιά μικρών παι­διών στην Υεμέ­νη”, προει­δο­ποί­η­σε η Λίσε Γκρά­ντε Συντο­νί­στρια Ανθρω­πι­στι­κής Βοή­θειας του ΟΗΕ για την Υεμένη.

Σύμ­φω­να με την κατά­τα­ξη του ΟΗΕ για τη δια­τρο­φι­κή ασφά­λεια (IPC), η ανά­λυ­ση για την δια­τρο­φι­κή κατά­στα­ση στη νότια Υεμέ­νη δεί­χνει ότι τα περι­στα­τι­κά οξέ­ος υπο­σι­τι­σμού στα παι­διά κάτω των 5 ετών έχουν αυξη­θεί κατά 10% το 2020 για να ξεπε­ρά­σουν το μισό εκα­τομ­μύ­ριο. Παράλ­λη­λα οι περι­πτώ­σεις των παι­διών με σοβα­ρό οξύ υπο­σι­τι­σμό αυξή­θη­καν κατά 15,5% και του­λά­χι­στον 250.000 έγκυ­ες ή θηλά­ζου­σες γυναί­κες χρειά­ζο­νται επί­σης θερα­πεία για τον υποσιτισμό.

Περί­που 1,4 εκα­τομ­μύ­ριο παι­διά κάτω των 5 ετών ζουν στη νότια Υεμέ­νη, η οποία βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο της διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νης κυβέρ­νη­σης της χώρας. Τα στοι­χεία του IPC για τη βόρεια Υεμέ­νη, όπου ζουν οι περισ­σό­τε­ροι κάτοι­κοι της χώρας και βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο των σιι­τών ανταρ­τών Χού­τι, δεν είναι ακό­μη διαθέσιμα.

Επίσημος λιμός

Μέχρι στιγ­μής δεν έχει κηρυ­χθεί ποτέ επι­σή­μως λιμός στην Υεμέ­νη. Ο ΟΗΕ προει­δο­ποιεί ότι η χώρα απο­τε­λεί τη μεγα­λύ­τε­ρη ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση παγκο­σμί­ως, με το 80% του πλη­θυ­σμού να εξαρ­τά­ται από ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια.

Διά­φο­ρα ανθρω­πι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα στην Υεμέ­νη, χάρη στα οποία εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι γλι­τώ­νουν από τον λιμό και ασθέ­νειες, στα­δια­κά ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γία τους ή περιο­ρί­ζουν τις δρα­στη­ριό­τη­τές τους εξαι­τί­ας της ελλι­πούς χρη­μα­το­δό­τη­σης φέτος.

Ο ΟΗΕ ανα­κοί­νω­σε ότι ως τα μέσα Οκτω­βρί­ου είχε λάβει μόνο το 1,43 δισε­κα­τομ­μύ­ριο δολά­ρια από τα 3,2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια που χρειά­ζε­ται για τις ανθρω­πι­στι­κές ανά­γκες της Υεμέ­νης για όλο το 2020. Ο οργα­νι­σμός έχει επι­ση­μά­νει ότι χρειά­ζε­ται εκτά­κτως 50 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σει τα δια­τρο­φι­κά του προ­γράμ­μα­τα στη χώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο