Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υεμένη: Το κορίτσι που αναδείχθηκε σύμβολο του λιμού στη χώρα πέθανε χθες σε ηλικία 7 ετών

Ένα επτά­χρο­νο κορί­τσι, μια φωτο­γρα­φία του οποί­ου δημο­σί­ευ­σαν οι New York Times την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ανα­γά­γο­ντάς το σε σύμ­βο­λο του λιμού στην Υεμέ­νη, πέθα­νε σε ηλι­κία 7 ετών, ανέ­φε­ρε χθες Πέμ­πτη η αμε­ρι­κα­νι­κή εφημερίδα.

Η Άμαλ Χου­σάιν, που έγι­νε σύμ­βο­λο της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης στην εμπό­λε­μη Υεμέ­νη αφού φωτο­γρα­φή­θη­κε από τον Τάι­λερ Χικς, πέθα­νε σε καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων στη χώρα χθες, ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα στους Times.

“Η καρ­διά μου έχει ραγί­σει”, δήλω­σε η Μάριαμ Άλι, η μητέ­ρα του κορι­τσιού. “Η Άμαλ πάντα χαμο­γε­λού­σε. Τώρα ανη­συ­χώ και για τα άλλα μου παιδιά”.

Μιλώ­ντας στη ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή The Takeaway νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα ο Χικς, που έχει βρα­βευ­θεί με Πού­λι­τζερ, δήλω­σε ότι η φωτο­γρά­φη­ση της Άμαλ ήταν “δύσκο­λη” και “σπα­ρα­ξι­κάρ­δια”, όμως επί­σης και “σημα­ντι­κή”.

amal1

“Πραγ­μα­τι­κά συνο­ψί­ζει το πόσο τρα­γι­κός και πόσο σοβα­ρός έχει γίνει ο υπο­σι­τι­σμός και ο λιμός στην Υεμέ­νη”, εξή­γη­σε ο φωτογράφος.

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ο επι­κε­φα­λής ανθρω­πι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του ΟΗΕ, ο Μαρκ Λόου­κοκ, προει­δο­ποί­η­σε το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας ότι η Υεμέ­νη κιν­δυ­νεύ­ει “από έναν άμε­σο και μεγά­λο λιμό”, ο οποί­ος μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει 14 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους, δηλα­δή περί­που τον μισό πλη­θυ­σμό της χώρας.

Ο Λόου­κοκ τόνι­σε ότι ο επι­κεί­με­νος λιμός ενδέ­χε­ται να είναι “μεγα­λύ­τε­ρος από οποιον­δή­πο­τε έχουν αντι­με­τω­πί­σει ποτέ” οι εργα­ζό­με­νοι σε ανθρω­πι­στι­κές οργανώσεις.

Οι… «ευρω­παϊ­κές αξί­ες» και τα 50.000 νεκρά παι­διά της Υεμένης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο