Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υμηττός SOS! _εκδήλωση στην Καισαριανή

ΥΜΗΤΤΟΣ SOS _Σύσκεψη Φορέων 
18 Μάη 19.00 -“Ξύλινα” Καισαριανή

Με το ΚΚΕ αγωνιζόμαστε
για μέτρα πυροπροστασίας τώρα!
Ενάντια στην εγκληματική πολιτική
ΕΕ — Κυβερνήσεων!

Θα μιλή­σουν

  • Αντώ­νης Ραλ­λά­τος _μέλος της ΚΕΟΕ και υπεύ­θυ­νος του τμή­μα­τος Περι­βάλ­λο­ντος της ΚΕ του ΚΚΕ
  • Νίκη Χρο­νο­πού­λου υπο­ψή­φια ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ
  • Μαρία Αρα­χω­βί­τη αντι­δή­μαρ­χος τεχνι­κών έργων και πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας Δήμου Καισαριανής 
    • Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμβάσεις

 

Κυκλο­φο­ρεί το Ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο μάχης του ΚΚΕ: υπο­ψή­φιοι από τον χώρο των Επι­στη­μών και της Έρευ­νας, του Πολι­τι­σμού, του Αθλη­τι­σμού, της δημο­σιο­γρα­φί­ας, των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, Έλλη­νες και ξένοι μετανάστες

Η Γη και συγκε­κρι­μέ­να ο χαρα­κτη­ρι­σμός μιας έκτα­σης (δάσος, δασι­κή έκτα­ση, αγρο­τι­κή κλπ.) και η ιδιο­κτη­σία της, απο­τε­λούν μαζί με την εξα­σφά­λι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε να υλο­ποι­η­θούν κερ­δο­φό­ρες επενδύ­σεις από μονο­πω­λια­κούς ομί­λους που θέλουν να δραστη­ριοποιηθούν στις κατα­σκευ­ές, τον του­ρι­σμό, τον ορυ­κτό πλού­το, τα νερά.

Στην Ελλά­δα ο χαρα­κτη­ρι­σμός μιας έκτα­σης, για ιστορι­κούς και οικο­νο­μι­κούς — πολι­τι­κούς λόγους, συν­δέ­ε­ται και με την ιδιο­κτη­σία της. Η ορι­στι­κο­ποί­η­ση των δασι­κών χαρ­τών ανα­δεί­χνει ένα σύνο­λο προ­βλη­μά­των, η διαιώ­νι­ση των οποί­ων σήμε­ρα δε συμ­φέ­ρει την αστι­κή τάξη και το κρά­τος της, που επι­διώ­κουν τη συγκέ­ντρω­ση της ιδιο­κτη­σί­ας στη γη ή την εξα­σφά­λι­ση φτη­νής γης για επεν­δύ­σεις με διά­φο­ρες μα­κροχρόνιες συμ­φω­νί­ες, π.χ. ενοι­κί­α­ση για 99 χρό­νια κρα­τι­κής γης, παρα­χώ­ρη­ση της χρή­σης κλπ.

Το ζήτη­μα των δασι­κών χαρ­τών είναι στην επι­και­ρό­τη­τα, αφού βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία της επι­κύ­ρω­σής τους, ώστε όταν ολο­κλη­ρω­θεί, να γίνουν ορι­στι­κοί και να απο­τε­λέ­σουν εργα­λείο επι­τά­χυν­σης της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, αφού όταν ο δασι­κός χάρ­της μιας περιο­χής είναι ορι­στι­κός, ο χαρα­κτη­ρι­σμός μιας έκτα­σης που περι­λαμ­βά­νε­ται σε αυ­τόν, δια­μορ­φώ­νει καθα­ρό έδα­φος στη γη, πάνω στην οποία θα υλο­ποι­η­θεί με την επέν­δυ­ση η κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δος των συσ­σω­ρευ­μέ­νων κεφα­λαί­ων που ανυπομονούν.

Η έκδο­ση αυτή επι­διώ­κει να ανα­δεί­ξει πλευ­ρές του ζητή­ματος και τη θέση του ΚΚΕ, από τη μεριά των συμ­φε­ρό­ντων της εργα­τι­κής τάξης.

Δεκέμ­βρης 2017 _Τμήμα Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι δασι­κοί χάρ­τες και η ιδιο­κτη­σία στα δάση. Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ
_
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το ζήτη­μα των δασι­κών χαρ­τών είναι στην επι­και­ρό­τη­τα, αφού βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία της επι­κύ­ρω­σής τους ώστε, όταν ολο­κλη­ρω­θεί, να γίνουν ορι­στι­κοί και ν’ απο­τε­λέ­σουν εργα­λείο επι­τά­χυν­σης της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης· διό­τι όταν ο δασι­κός χάρ­της μιας περιο­χής είναι ορι­στι­κός, ο χαρα­κτη­ρι­σμός μιας έκτα­σης που περι­λαμ­βά­νε­ται σε αυτόν δια­μορ­φώ­νει καθα­ρό έδα­φος στη γη πάνω στην οποία θα υλο­ποι­η­θεί με την επέν­δυ­ση η κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δος των συσ­σω­ρευ­μέ­νων κεφαλαίων.

Η έκδο­ση αυτή ανα­δει­κνύ­ει πλευ­ρές του ζητή­μα­τος και τη θέση του ΚΚΕ, από τη μεριά των συμ­φε­ρό­ντων της εργα­τι­κής τάξης.

Από το οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου
“…
Η κοι­νω­νι­κή αξιο­ποί­η­ση της γης, των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των, στο πλαί­σιο ενός ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης, προ­ϋ­πο­θέ­τει την κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία στη γη, στα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα, τον επι­στη­μο­νι­κό κεντρι­κό σχε­δί­α­σμά της οικο­νο­μί­ας, εργα­τι­κό έλεγ­χο και δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της παρα­γω­γής, που θα ικα­νο­ποιεί τις διευ­ρυ­νό­με­νες λαϊ­κές ανά­γκες, με βάση ένα σύνο­λο κρι­τη­ρί­ων οικο­νο­μι­κών, κοι­νω­νι­κών, περι­βαλ­λο­ντι­κών, με κατάρ­γη­ση της καπι­τα­λι­στι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και εξου­σί­ας. Απαι­τεί τελι­κά ανα­τρο­πή της αστι­κής εξου­σί­ας, κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξου­σί­ας, όπου τα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα και η γη θα γίνουν κοι­νω­νι­κή λαϊ­κή περιου­σία, θα κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν τα μονοπώλια…
…”

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο