Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπάρχει εισαγγελέας; Χυδαία επίθεση της φυλλάδας «Μακελειό» στη Νατάσσα Μποφίλιου

Τι συμ­βαί­νει όταν η χυδαιό­τη­τα, η αλη­τεία και ο κιτρι­νι­σμός συνα­ντούν την σαπί­λα του φασι­σμού-ρατσι­σμού; Απά­ντη­ση: Παρά­γο­νται σκου­πι­δο­φυλ­λά­δες της κατώ­τα­της υπο­στάθ­μης όπως το «Μακε­λειό» του Στ. Χίου.

Η εν λόγω φυλ­λά­δα έχει όλα εκεί­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που δικαί­ως την κατα­τά­σουν στον από­πα­το της πιο χυδαί­ας, πιο βρώ­μι­κης, πιο σιχα­με­ρής λού­μπεν «δημο­σιο­γρα­φί­ας»: Χρυ­σαυ­γι­τι­σμός, ρατσι­σμός, εθνο­κα­πη­λεία, φιλο­χου­ντι­σμός, σκαν­δα­λο­θη­ρία, πρω­τό­γο­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός, μισο­γυ­νι­σμός, θρη­σκειο­κα­πη­λεία, συνομωσιολογία. 

Είναι αμέ­τρη­τες οι φορές που η συγκε­κρι­μέ­νη βοθρο­φυλ­λά­δα έχει ξεπε­ρά­σει κάθε όριο προ­σβο­λής της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας. Σήμε­ρα ο από­πα­τος ξεχεί­λι­σε ξανά σκορ­πί­ζο­ντας μισο­γυ­νι­σμό και χυδαιό­τη­τα που θα ζήλευαν μέχρι και οι Ναζί της Χρυ­σής Αυγής. 

Στο στό­χα­στρο των φασι­στοει­δών συντα­κτών του «Μακε­λειού» βρέ­θη­κε η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, εξαι­τί­ας μιας δήλω­σης της περί θρη­σκεί­ας. «Το “παρα­μύ­θι” της θρη­σκεί­ας δεν με αγγί­ζει σε κανέ­να επί­πε­δο αλλά σίγου­ρα υπάρ­χει κάτι μεγα­λύ­τε­ρο στο οποίο πιστεύω. Και νομί­ζω πως είναι οι ιδέ­ες», δήλω­σε η δημο­φι­λής τρα­γου­δί­στρια μιλώ­ντας σε κυπρια­κό περιοδικό. 

Οι σύγ­χρο­νοι ταγ­μα­τα­λή­τες του «Μακε­λειού» που παρι­στά­νουν τους «δημο­σιο­γρά­φους» έκρι­ναν πως δεν τους άρε­σε η εν λόγω δήλω­ση και απο­φά­σι­σαν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύ­τε­ρα: Να ξερά­σουν φασι­σμό, μισο­γυ­νι­σμό, αντι­κομ­μου­νι­σμό, στο­χο­ποιώ­ντας ευθέ­ως την τρα­γου­δί­στρια. Προ­φα­νώς αυτό που τους πεί­ρα­ξε περισ­σό­τε­ρο είναι το γεγο­νός ότι η Ν. Μπο­φί­λιου είναι δηλω­μέ­νη ψηφο­φό­ρος του ΚΚΕ, τακτι­κή θαμώ­νας των Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή και μια κατα­ξιω­μέ­νη καλ­λι­τέ­χνι­δα που δε διστά­ζει να εκφρά­ζει δημό­σια προ­ο­δευ­τι­κές ιδέες. 

makeleio 2

Έπει­τα από αυτό, ρωτά­με: Υπάρ­χει άρα­γε εισαγ­γε­λέ­ας να παρέμ­βει γι’ αυτήν την χυδαία προ­σβο­λή; Έχει ρόλο και άπο­ψη απέ­να­ντι σε αυτό το αίσχος μισο­γυ­νι­σμού η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ισό­τη­τας; Μπο­ρεί ο κάθε φασί­στας να στο­χο­ποιεί έτσι, δημό­σια και απρο­κά­λυ­πτα, έναν άνθρω­πο εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών η θρη­σκευ­τι­κών του πεποιθήσεων; 

Η οποια­δή­πο­τε ανο­χή απέ­να­ντι σε περι­πτώ­σεις τύπου «Μακε­λειό» είναι ανο­χή απέ­να­ντι στο φασι­σμό, το ρατσι­σμό, την χρυ­σαυ­γί­τι­κη-ταγ­μα­τα­σφα­λί­τι­κη νοοτροπία. 

Είναι, σε τελι­κή ανά­λυ­ση, συνε­νο­χή στην κατα­βα­ρά­θρω­ση κάθε ανθρώ­πι­νης αξιοπρέπειας. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο