Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπάρχουν αστεγοι στη Γερμανία; — Εκατοντάδες χιλιάδες ζουν και κοιμούνται στο δρόμο…

Καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει ανερ­γία, φτώ­χεια (για άνερ­γους και εργα­ζό­με­νους), άστε­γους… Είτε πρό­κει­ται για τη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού , τις ΗΠΑ, είτε για την ατμο­μη­χα­νή της ΕΕ, τη Γερ­μα­νία, είτε για την Ελλά­δα της κρί­σης και της μετα­μνη­μο­νια­κής κανονικότητας.

Η σημε­ρι­νή είδη­ση λέει ότι «Xιλιά­δες άνθρω­ποι ζουν στο δρό­μο και στην «ατμο­μη­χα­νή» της Ευρω­ζώ­νης», τη Γερ­μα­νία και εντύ­πω­ση δεν προ­κα­λεί: οι άνθρω­ποι που δεν έχουν μόνι­μη κατοι­κία και δου­λειά στη Γερ­μα­νία, ανέρ­χο­νται στις 700 χιλιά­δες. Tο ποσο­στό των παι­διών και των νέων είναι 8%. Tο 2018, περί­που 48 χιλιά­δες άνθρω­ποι κοι­μό­ντου­σαν στο δρόμο.

Υπάρ­χουν αυτοί που στή­νουν σκη­νές σε από­με­ρα μέρη, ενώ άλλοι κοι­μού­νται σε παγκά­κια και πεζοδρόμια.

Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις ειδι­κών, ο αριθ­μός των αστέ­γων στη Γερ­μα­νία αυξά­νε­ται με την πάρο­δο του χρόνου.

Το 2018, 678.000 άνθρω­ποι δεν είχαν στέ­γη, αριθ­μός κατά 4,2% υψη­λό­τε­ρος από το 2017. Πριν από δύο χρό­νια, ο αριθ­μός των αστέ­γων ήταν 650 χιλιάδες.

«Οι βασι­κοί λόγοι για τον αυξα­νό­με­νο αριθ­μό των αστέ­γων στη Γερ­μα­νία είναι η ανε­παρ­κής προ­σφο­ρά των οικο­νο­μι­κά προ­σι­τών κατοι­κιών με την φτώ­χεια να στα­θε­ρο­ποιεί­ται και να τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα να μην επαρ­κούν», όπως σχο­λιά­ζει το γερ­μα­νι­κό περιο­δι­κό «Der Spiegel».

Ειδι­κό­τε­ρα, υπάρ­χει έλλει­ψη οικο­νο­μι­κά προ­σι­τής στέ­γης για τα άτο­μα με χαμη­λά εισο­δή­μα­τα και τους νόμι­μους πρό­σφυ­γες. Επι­πλέ­ον, οι μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες όπως και οι νεα­ροί ενή­λι­κες είναι ιδιαί­τε­ρα ευά­λω­τες ομάδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο