Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπάρχουν μακαρονόδεντρα;

Με την επι­κή φάρ­σα του BBC την Πρω­τα­πρι­λία του 1957 παραλ­λή­λι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα την επι­κοι­νω­νια­κή προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να πεί­σει για την ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου με την επί­κλη­ση των αντιμέτρων.

Είπε η Αλ. Παπαρήγα:

«Είναι τρα­γω­δία τα αντί­με­τρα (…) Είναι μονι­μο­ποί­η­ση της ανερ­γί­ας, της φτώ­χειας κλπ. (…). Η άλλη όψη της τρα­γω­δί­ας είναι το χιού­μορ του Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κου ψέμα­τος. Ξέρε­τε τα Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κα ψέμα­τα δεν είναι τόσο επι­κίν­δυ­να, για­τί στο τέλος γελάς και απο­κα­λύ­πτο­νται. Δεί­χνει όμως πώς ένας λαός, ανε­ξάρ­τη­τα από τη νοη­μο­σύ­νη του, δεί­χνει μάλ­λον τα μέσα που έχει η εξου­σία του κεφα­λαί­ου, το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό που είναι τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα να εξα­πα­τούν το λαό. 

Ξέρε­τε τι μου θυμί­ζουν τα αντί­με­τρα; Το μεγά­λο πρω­τα­πρι­λιά­τι­κο αστείο που οργά­νω­σε το BBC τη δεκα­ε­τία του 1950»

Ποιο ήταν το Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κο αστείο;

Την Πρω­τα­πρι­λιά του 1957 το BBC παρου­σί­α­σε ένα (κατά τα λοι­πά) υπέ­ρο­χο ρεπορ­τάζ για την ανοι­ξιά­τι­κη συγκο­μι­δή… σπα­γκέ­τι στην Ιτα­λία. Ο δημο­σιο­γρά­φος, με χροιά φωνής από αυτές που αγα­πά­με στα ντο­κι­μα­ντέρ και με εικό­νες που δεί­χνουν τα μέλη μίας ιτα­λι­κής οικο­γέ­νειας να μαζεύ­ουν τη σοδειά των μακα­ρο­νό­δε­ντρων, πεί­θει τον βρε­τα­νι­κό λαό, ότι, ναι, τα μακα­ρό­νια φύο­νται σ’ αυτό τον ευλο­γη­μέ­νο τόπο. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά λέει, η χάρη του BBC, έφτα­σε στο Ticino, στα σύνο­ρα Ιτα­λί­ας — Eλβε­τί­ας για να κατα­γρά­ψει σκη­νές από αυτή τη συναρ­πα­στι­κή συγκομιδή…

Την επό­με­νη μέρα, εκα­το­ντά­δες τηλε­θε­α­τές τηλε­φώ­νη­σαν στον σταθ­μό, για να μάθουν πώς να προ­μη­θευ­τούν σπό­ρους για μακα­ρο­νό­δε­ντρα. Η απά­ντη­ση του σταθ­μού ήταν: «Τοπο­θε­τεί­στε ένα μακα­ρό­νι σε τενε­κε­δά­κι από σάλ­τσα ντο­μά­τας και ελπί­στε για το καλύτερο».…

 

(Το Ατέ­χνως σήμε­ρα λόγω της απερ­γί­ας έκα­νε μόνο μία απερ­για­κή ανάρ­τη­ση και το θέμα αυτό από τη συζή­τη­ση στη Βου­λή. Θέμα που συν­δέ­ε­ται άμε­σα με την απεργία)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο