Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Υπήρχε μόνο ο Τσιτσάνης με το μπουζούκι του…»

tsitsanis1

15 Φλε­βά­ρη του 1980, δύο και μισή τα ξημε­ρώ­μα­τα, στο «Χάρα­μα». Αφού έχουν φύγει και οι τελευ­ταί­οι πελά­τες και τα γκαρ­σό­νια κρέ­μα­σαν τις ποδιές τους, στην κου­ζί­να του μαγα­ζιού ξεκι­νά­ει για λογα­ρια­σμό της UNESCO μια ιστο­ρι­κή «ζωντα­νή» ηχο­γρά­φη­ση. Ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης με τη συνο­δεία των Γ. Δέδε (στην κιθά­ρα), Μ. Μαλ­λί­δη (στον μπα­γλα­μά) και Ε. Γερά­νη (τρα­γού­δι), ηχο­γρα­φεί με κέφι και με τον παλιό αυθε­ντι­κό τρό­πο («με τη μία», χωρίς δια­κο­πές και επα­να­λή­ψεις και χωρίς τη «βοή­θεια» της τεχνο­λο­γί­ας) τρα­γού­δια, σόλο και ταξί­μια, και παράλ­λη­λα υπο­γρά­φει μια ακό­μα λαμπρή σελί­δα του στην ιστο­ρία του λαϊ­κού τραγουδιού.

Για να συμπλη­ρω­θεί το απα­ραί­τη­το υλι­κό για την κυκλο­φο­ρία δύο δίσκων 33 στρο­φών, η ηχο­γρά­φη­ση συνε­χί­ζε­ται μετά από τρεις μέρες στο σπί­τι του στε­νού φίλου του Τσι­τσά­νη, Βασί­λη Ορφα­νού. Όταν ό,τι είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί τελειώ­νει και οι περισ­σό­τε­ροι από τους συνερ­γά­τες του φεύ­γουν για τα σπί­τια τους, ο μεγά­λος Τσι­τσά­νης ξανα­πιά­νει το μπουζούκι.

«Και τι δεν έπαι­ξε εκεί­νες τις ώρες που τελι­κά κατέ­λη­ξαν έξω από κάθε προ­γραμ­μα­τι­σμό. Ο μου­σι­κο­λό­γος, η UNESCO, το σχέ­διο ηχο­γρά­φη­σης είχαν χάσει πια κάθε έννοια. Υπήρ­χε μόνο ο Τσι­τσά­νης με το μπου­ζού­κι του…», θα γρά­ψει ο Β. Ορφα­νός σε σημεί­ω­μά του που συνό­δευε την κυκλο­φο­ρία του διπλού αυτού σπά­νιου σε μέγε­θος και αξία δίσκου. Για να κατα­λή­ξει: «Οι δίσκοι αυτοί είναι ένα μονα­δι­κό ντο­κου­μέ­ντο. Είναι ένα κομ­μά­τι αλη­θι­νής λαϊ­κής μου­σι­κής του τόπου μας βγαλ­μέ­νο από την καρ­διά και την έμπνευ­ση ενός γνή­σιου καλ­λι­τέ­χνη που για χρό­νια τώρα την υπη­ρε­τεί. Είναι μια δημιουρ­γία του αυθε­ντι­κού Τσι­τσά­νη με όλο το μεγα­λείο και την εκφρα­στι­κό­τη­τά του».

-Στη μνή­μη του Βασί­λη Τσι­τσά­νη (1915–1984), που ήρθε και έφυ­γε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμε­ρα, 18 του Γενάρη.

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο