Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΑΙΘ: “Στις 15 Μαΐου η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”

Στις 15 Μαΐ­ου θα ανα­κοι­νω­θεί τελι­κά ο αριθ­μός των εισα­κτέ­ων ανά σχο­λή και τμή­μα της τρι­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κό δελ­τίο τύπου του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρησκευμάτων.

Με τις νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις του υπουρ­γεί­ου, που κατα­τέ­θη­καν σήμε­ρα στη Βου­λή, προσ­διο­ρί­ζο­νται “οι αρμο­διό­τη­τες των πρυ­τα­νι­κών συμ­βου­λί­ων των ΑΕΙ σχε­τι­κά με τις επι­τρο­πές Ασφά­λειας και Προ­στα­σί­ας καθώς και με θέμα­τα που αφο­ρούν το σύστη­μα ελεγ­χό­με­νης πρό­σβα­σης εξω­τε­ρι­κών χώρων των πανε­πι­στη­μί­ων”, επι­ση­μαί­νε­ται στο δελ­τί­ου τύπου.

Επί­σης, “κατα­γρά­φο­νται οι κατη­γο­ρί­ες επι­στη­μο­νι­κού προ­σω­πι­κού, που δύνα­νται να εφη­με­ρεύ­ουν στα πανε­πι­στη­μια­κά νοσο­κο­μεία Αρε­ταί­ειο και Αιγι­νή­τειο και περι­γρά­φε­ται η δια­δι­κα­σία ορι­σμού της αμοι­βής των εφη­με­ριών αυτών”.

Τέλος, “ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται, λόγω των μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό, ο μέγι­στος αριθ­μός των εξα­μή­νων φοί­τη­σης, που τίθε­ται ως προ­ϋ­πό­θε­ση για φοι­τη­τές τμη­μά­των ΤΕΙ, προ­κει­μέ­νου να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να λάβουν πτυ­χίο πανε­πι­στη­μια­κής εκπαί­δευ­σης, εφό­σον περι­λαμ­βά­νο­νται πρα­κτι­κές, κλι­νι­κές ή εργα­στη­ρια­κές ασκήσεις”.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο