Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΑΙΘ: Τηλεκπαίδευση όπου θα κλείσουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Όταν ανα­στέλ­λε­ται η λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων για έκτα­κτους λόγους, όπως τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να, θα γίνε­ται τηλεκ­παί­δευ­ση τις πρω­ι­νές ώρες, τόσο στην Πρω­το­βάθ­μια, όσο και στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πρω­το­βάθ­μιας, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και Ειδι­κής Αγω­γής και Εκπαί­δευ­σης του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Αλέ­ξαν­δρου Κόπτση.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Σε περι­πτώ­σεις που η Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση, κατά λόγο αρμο­διό­τη­τας, απο­φα­σί­ζει την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας σχο­λι­κών μονά­δων εξαι­τί­ας ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, προ­βλέ­πε­ται εφαρ­μο­γή τηλεκ­παί­δευ­σης κατά τις πρω­ι­νές ώρες και για την Πρω­το­βάθ­μια και για τη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαίδευση.

Η τηλεκ­παί­δευ­ση απο­τε­λεί πολύ­τι­μο εργα­λείο για την απρό­σκο­πτη συνέ­χι­ση της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, όταν για έκτα­κτους αντι­κει­με­νι­κούς λόγους δεν μπο­ρεί αυτή να διε­ξα­χθεί δια ζώσης».

Στην Αττι­κή κλει­στά θα παρα­μεί­νουν τα σχο­λεία τη Δευ­τέ­ρα και την Τρίτη.

Μέχρι την Τετάρ­τη κλει­στά θα είναι τα σχο­λεία στους Δήμους Ερέ­τριας, Καρύ­στου και Λίμνης — Μαντου­δί­ου — Αγί­ας στην Εύβοια.

Κλει­στά τα σχο­λεία σε Κοριν­θία, Αργο­λί­δα, Φθιώ­τι­δα, Νάξο, Σύρο, Τήνο, Αμορ­γό, Μικρές Κυκλά­δες, Σάμο τη Δευ­τέ­ρα και την Τρίτη.

Στην Κρή­τη, κλει­στά θα μεί­νουν τα σχο­λεία Δευ­τέ­ρα 24 και Τρί­τη 25 Γενά­ρη. Συγκε­κρι­μέ­να, στους Δήμους Κισ­σά­μου και Καντά­νου Σελί­νου, το Δήμο Ρεθύ­μνου, το Δήμο Μυλο­πο­τά­μου, το Δήμο Ηρα­κλεί­ου, το Δήμο Γόρ­τυ­νας, το Δήμο Φαιστού.

Επί­σης, τη Δευ­τέ­ρα κλει­στά θα μεί­νουν τα σχο­λεία στους Δήμους Κιλ­κίς, Λεβα­δέ­ων, Δυτι­κής Λέσβου, Φλώ­ρι­νας, Αγί­ου Νικολάου.

Παράλ­λη­λα, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις όπου τα σχο­λεία θα λει­τουρ­γή­σουν, έχει ανα­κοι­νω­θεί ότι θα ξεκι­νή­σουν μία ώρα αργότερα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο