Υπατία και αγία Αικατερίνη, δύο πρόσωπα που ο χριστιανισμός τα ταύτισε

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Στις 8 Μάρ­τη 410 (ή 418 κατ’ άλλους)  λιν­τσα­ρί­στη­κε και κατα­κρε­ουρ­γή­θη­κε από χρι­στια­νούς η Ελλη­νί­δα νεο­πλα­τω­νι­κή φιλό­σο­φος, αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός Υπα­τία, η οποία στη συνέ­χεια ταυ­τί­στη­κε με την Αγία Αικα­τε­ρί­νη!!! Αικα­τε­ρί­νη και Υπα­τία , δύο μάρ­τυ­ρες — παρ­θέ­νες που έζη­σαν στην Αλε­ξάν­δρεια στη δύση της αρχαιό­τη­τας και στην αυγή του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Υπα­τία και αγία Αικα­τε­ρί­νη, δύο πρό­σω­πα που ο χρι­στια­νι­σμός τα ταύ­τι­σε.