Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ: Απελάθηκε ο πρέσβης της «κυβέρνησης» της Λιβύης — Δυσαρέσκεια Αθήνας για το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης

Προ­θε­σμία 72 ωρών δόθη­κε στον πρέ­σβη της «διε­θνούς ανα­γνω­ρι­σμέ­νης» κυβέρ­νη­σης της Λιβύ­ης να εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας, μετά τη λήξη του τελε­σι­γρά­φου που είχε επι­δο­θεί στον αντι­πρό­σω­πο της Τρί­πο­λης για γνω­στο­ποί­η­ση των περιε­χο­μέ­νων του μνη­μο­νί­ου Τουρ­κί­ας — Λιβύης.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών σημεί­ω­σε ότι η από­φα­ση απέ­λα­σης είναι έκφρα­ση δυσα­ρέ­σκειας της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης προς την κυβέρ­νη­ση της Τρί­πο­λης και επι­σή­μα­νε πως ελή­φθη αφού «η λιβυ­κή πλευ­ρά δεν αντα­πο­κρί­θη­κε στους όρους που είχα­με θέσει».

Ο Ν. Δέν­διας προ­σέ­θε­σε πως το κεί­με­νο της συμ­φω­νί­ας φέρει την υπο­γρα­φή του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Λιβύ­ης, ο οποί­ος παρέ­σχε τον Σεπτέμ­βρη στην ελλη­νι­κή πλευ­ρά δια­βε­βαιώ­σεις προς την αντί­θε­τη κατεύθυνση.

«Η απέ­λα­ση δεν συνι­στά δια­κο­πή διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων», τόνι­σε ο υπουρ­γός Εξωτερικών.

Την ερχό­με­νη Πέμ­πτη θα βρε­θεί στην Αθή­να ο πρό­ε­δρος της Βου­λής της Λιβύ­ης, που έχει έδρα τη Βεγ­γά­ζη, και στη­ρί­ζει τις δυνά­μεις του στρα­τάρ­χη Χαλί­φα Χαφτάρ.

Όπως ανα­με­νό­ταν, ο Λίβυος στρα­τη­γός Χαλί­φα Χάφταρ πήρε αρνη­τι­κή θέση στην υπο­γρα­φή των δύο μνη­μο­νί­ων από τον πρω­θυ­πουρ­γό της λεγό­με­νης κυβέρ­νη­σης εθνι­κής συμ­φω­νί­ας Φαγιέζ Σάρατζ και τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο, Ρ. Τ. Ερντογάν.

Ο Χάφταρ, που συνο­μι­λεί και με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία, προ­σπα­θεί από τον περα­σμέ­νο Απρί­λη να κατα­λά­βει την πρω­τεύ­ου­σα Τρί­πο­λη, ώστε να εξα­σφα­λί­σει την εξου­σία σε όλη τη χώρα. Μιλώ­ντας ως επι­κε­φα­λής του «Εθνι­κού Λιβυ­κού Στρα­τού» ζήτη­σε την παρέμ­βα­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, για να ματαιώ­σει τα σχέ­δια της Τουρ­κί­ας. Χαρα­κτή­ρι­σε την «κυβέρ­νη­ση εθνι­κής συμ­φω­νί­ας» του Φ. Σάρατζ «νεκρό εγκέ­φα­λο», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι δεν έχει την εξου­σία ή την εντο­λή να υπο­γρά­φει διε­θνείς συμ­φω­νί­ες παρά μόνον σε συνεν­νό­η­ση με τους άλλους θεσμούς.

Επι­πλέ­ον, χαρα­κτή­ρι­σε την υπο­γρα­φή των δύο μνη­μο­νί­ων «πρά­ξη επί­θε­σης που απει­λεί τη διε­θνή ειρή­νη, την ασφά­λεια και τη ναυ­σι­πλο­ΐα».

Προ­φα­νώς και οι σκο­πι­μό­τη­τες του Χάφταρ δεν έχουν σχέ­ση με τα «συμ­φέ­ρο­ντα του λιβυ­κού λαού», αλλά με το ρόλο που ο ίδιος θέλει να διαδραματίσει.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο