Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ για την προφυλάκιση Μπελέρη: «Αν τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα είναι σκανδαλώδης»

«Σκαν­δα­λώ­δη» χαρα­κτη­ρί­ζει το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου της Αυλώ­νας να προ­φυ­λα­κί­σει τον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Χει­μάρ­ρας, Φρ. Μπε­λέ­ρη, «αν τα στοι­χεία δεν είναι αδιάσειστα».

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου «η σύλ­λη­ψη υπο­ψη­φί­ου δημάρ­χου δύο ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές δεν συνι­στά κρά­τος δικαί­ου. Η από­φα­ση για προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­ψη­φί­ου δημάρ­χου επι­φέ­ρει πλή­ρη ανα­τρο­πή των κανό­νων ισο­νο­μί­ας στις δημο­τι­κές εκλο­γές στη Χει­μάρ­ρα, σημα­ντι­κό­τα­το κέντρο της Ελλη­νι­κής Εθνι­κής Μειο­νό­τη­τας στην Αλβανία».

Και προ­σθέ­τει ότι «μια τέτοια από­φα­ση θα έχει επι­πτώ­σεις και στις σχέ­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης με την Αλβα­νία, καθώς προ­ϋ­πό­θε­ση της ευρω­παϊ­κής αυτής πορεί­ας είναι η προ­σή­λω­ση των υπο­ψη­φί­ων προς έντα­ξη χωρών στους ευρω­παϊ­κούς κανό­νες και στις αρχές του κρά­τους δικαί­ου. Απο­φά­σεις σαν τη σημε­ρι­νή, οι οποί­ες παρα­βιά­ζουν τις ανω­τέ­ρω αρχές, σημαί­νουν ότι στην πρά­ξη η Αλβα­νία δεν ακο­λου­θεί τον ευρω­παϊ­κό δρόμο».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Φρ. Μπε­λέ­ρης συνε­λή­φθη από τις αλβα­νι­κές αρχές με την κατη­γο­ρία εξα­γο­ράς ψήφων.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο