Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ στα Decks

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Η πρό­σφα­τη εικό­να των Υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών του ΝΑΤΟ να ερμη­νεύ­ουν το We Are the World του Μιχα­λά­κη του Τζάκ­σον, χωρίς όμως το περί­φη­μο moonwalk του (που θα του έδι­νε νέα ώθη­ση ο Κοτζιάς) έκα­νε το γύρο του κόσμου, σπά­ζο­ντας ένα ταμπού και δίνο­ντας πολύ ωραί­ες ιδέ­ες για αντί­στοι­χη συνέ­χεια από όλους μαζί συλ­λο­γι­κά, και την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ειδι­κό­τε­ρα. Ακο­λου­θούν μερι­κά παρα­δείγ­μα­τα κι οι συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις του Ατέχνως.

1. Liberian Girl
Στην επό­με­νη σύνο­δο κορυ­φής μπο­ρούν να έχουν επί­τι­μη καλε­σμέ­νη την Κοντο­λί­ζα Ράις και να τη βρα­βεύ­σουν για την πλού­σια προ­σφο­ρά της. Για­τί ήρθε κι άλλα­ξε τον κόσμο μας, όπως στο σινεμά.

You know that you came and you changed my world just like in the movies.

2. Smooth Criminal
Μου­σι­κή υπό­κρου­ση στους επό­με­νους νατοϊ­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς. Αφού θα γίνουν για το θρί­αμ­βο της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας, δεν μπο­ρούν να λογι­στούν ως έγκλημα.

3. They don’t care about us
Εμπρός στο δρό­μο που χάρα­ξε ο Αλ Γκορ, για έναν καπι­τα­λι­σμό με περι­βαλ­λο­ντι­κές ευαι­σθη­σί­ες και μπό­λι­κα πρά­σι­να φύλ­λα συκής.

Δε μας νοιά­ζο­νται, σου λέω.

4. Black or White
Μου­σι­κή συνο­δεία στην επό­με­νη συζή­τη­ση για το φλέ­γον ζήτη­μα του μετα­να­στευ­τι­κού, μετά την επό­με­νη Λαμπε­ντού­ζα. Για­τί αν ενο­χλείς την εται­ρία μου, δε με νοιά­ζει αν είσαι μαύ­ρος ή άσπρος.

If you’ re thinking about my Baby, it don’t matter if you ‘re black or white.

5. Thriller
Για τη δρα­μα­τι­κή δια­πραγ­μά­τευ­ση με τους εταί­ρους. Πόσους πόντους θα χάσου­με από το καλ­τσόν μας; Θα σκι­στεί ή όχι; Θα σπά­σουν ή θα παχύ­νουν οι λεπτές και εύθραυ­στες ισορροπίες.

Το βιντε­ο­κλίπ είναι γέφυ­ρα από το λόμπι της δραχ­μής στα ζόμπι του ευρώ, όπως λέει κι ο δικός μας, Πάνος Ζάχαρης.

zombie-copy

6. Beat it
Η δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή φιλο­σο­φία της κυβέρ­νη­σης για το θρί­λερ (τη δια­πραγ­μά­τευ­ση ντε). Του φευ­γά­του η μάνα δεν έκλα­ψε ποτέ.

Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin’ how funky strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right.

7. Wanna be starting something
Ευθεία, συνειρ­μι­κή παρα­πο­μπή στην υγιή start up επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα. Και με την απα­ραί­τη­τη δημιουρ­γι­κή ασά­φεια στο.. Ma ma se, ma ma sa, ma ma coo sa. Που είναι κάτι αντί­στοι­χο με το ισπα­νι­κό asereje και το Ουγκα­γκα­μπουμ, του Χάρ­ρυ Κλυνν.

8. I just can’t stop loving you
Όρκοι αγά­πης στο ευρω­παϊ­κό όρα­μα και το φετίχ του ευρώ.

9. Just good friends
Για τις σχέ­σεις με το ΣΕΒ. Αλλά μην πάει ο νους σας στο πονη­ρό. Είναι απλά φίλοι. Και στα φιλι­κά μπαί­νουν τα καλύ­τε­ρα γκολ στην τσέ­πη μας.

My baby loves me, though she acts like I ‘m not there
Now if they ask you, tell them that we ‘re just good friends

10. Rock With You
Αφιε­ρω­μέ­νο στις αγο­ρές, που θα τις χορέ­ψου­με στο ταψί, με πεντο­ζά­λη κι ό,τι ήθε­λε προκύψει.

11. Stranger in Moscow
Για την επό­με­νη επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στο Κρεμ­λί­νο. Έχει και αντι­στα­λι­νι­κές αιχμές.

Sunny days seem far away
Kremlin’s shadow belittlin’ me
Stalin’s tomb won’t let me be

Κι επει­δή η λίστα δεν μπο­ρεί να μεί­νει στο Μιχα­λά­κη, συμπλη­ρώ­νου­με με μερι­κές ακό­μα προ­τά­σεις, που κλεί­νουν το δίσκο.

12. Give peace a chance
Ζήτω η pax romana. Η ελιά, το περι­στέ­ρι και τα τοιαύτα.

Μη σου πω και το Imagine

13. Johny (με ένα νι) Βe good tonight
Συμ­βου­λές στον ατί­θα­σο Βαρου­φά­κη, πριν το επό­με­νο Eurogroup.

14. Angie
Το τρα­γού­δι με το οποίο θα μπει, εν μέσω απο­θέ­ω­σης, η Άνγκε­λα Μέρκελ.

15. Γυρί­ζω τις πλά­τες μου στο μέλλον
(που φτιά­χνε­τε, όπως θέλε­τε…)
Θα παί­ζει κι από τη συχνό­τη­τα της νέας δημό­σιας τηλεόρασης.

16. Η διεθνής
Ο Κοτζιάς που ξέρει τους στί­χους θα τους μάθει και στους υπόλοιπους.

Τα έσο­δα του cd θα δια­τε­θούν για φιλαν­θρω­πι­κούς σκο­πούς, σε μονο­πώ­λια με μειω­μέ­νη κερδοφορία.

Υγ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών σκο­τώ­νουν τη μουσική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο