Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ Τουρκίας: Νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση για τις μουφτείες

Κατη­γο­ρί­ες κατά της Ελλά­δας για παρα­βί­α­ση των δικαιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών της «τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας της Δυτι­κής Θρά­κης» εξα­πο­λύ­ει το τουρ­κι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, με αφορ­μή τη νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που πέρα­σε στα τέλη του Ιού­λη από το ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο σχε­τι­κά με την εκλο­γή Μουφτή.

Η ανα­κοί­νω­ση του τουρ­κι­κού ΥΠΕΞ, υπο­στη­ρί­ζει πως «η Ελλά­δα παρα­βί­α­σε για άλλη μια φορά τα δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες της Τουρ­κι­κής Μειο­νό­τη­τας Δυτι­κής Θρά­κης (ΤΜΔΘ), τα οποία κατο­χυ­ρώ­νο­νταν από διε­θνείς συμ­φω­νί­ες, ιδιαί­τε­ρα τη Συν­θή­κη Ειρή­νης της Λωζά­νης, με νομι­κή ρύθ­μι­ση που υιο­θέ­τη­σε για τα γρα­φεία των Μου­φτή­δων στη Δυτι­κή Θράκη»,

«Αυτή η νομο­θε­σία, που εκπο­νή­θη­κε χωρίς συνεν­νό­η­ση με τους εκπρο­σώ­πους της ΤΜΔΘ, αγνο­εί για άλλη μια φορά τους Μου­φτή­δες που εκλέ­γο­νται από την ΤΜΔΘ και συνε­πώς τη βού­λη­ση της ΤΜΔΘ και την ελευ­θε­ρία της θρη­σκεί­ας. Σε αυτό το πλαί­σιο, υπο­στη­ρί­ζου­με πλή­ρως τη δήλω­ση που έκα­νε χθες η Συμ­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή της ΤΜΔΘ, η οποία αντι­κα­το­πτρί­ζει τη δίκαιη αντί­δρα­ση των συμπα­τριω­τών μας» συνε­χί­ζει η ανακοίνωση.

«Το άρθρο 40 της Συν­θή­κης Ειρή­νης της Λωζά­νης παρέ­χει στην ΤΜΔΘ το δικαί­ω­μα να ιδρύ­ει, να δια­χει­ρί­ζε­ται και να ελέγ­χει τις δικές της θρη­σκευ­τι­κές, εκπαι­δευ­τι­κές και φιλαν­θρω­πι­κές-κοι­νω­νι­κές οργα­νώ­σεις. Η παρα­βί­α­ση αυτού του δικαιώ­μα­τος από την Ελλά­δα ένα­ντι των συμ­βα­τι­κών της υπο­χρε­ώ­σε­ων έχει κατα­γρα­φεί και με απο­φά­σεις του ΕΔΔΑ στο παρελθόν.

Ενώ η Ελλά­δα θα πρέ­πει να παρέ­χει στη ΤΜΔΘ την απα­ραί­τη­τη υπο­στή­ρι­ξη και διευ­κό­λυν­ση για την εκλο­γή, τη δια­χεί­ρι­ση και τη διάρ­θρω­ση των Μου­φτή­δων της, είναι απα­ρά­δε­κτο να προ­σπα­θεί να φέρει τον Μου­φτή υπό τον δικό της έλεγ­χο, παρά τη θέλη­ση της ΤΜΔΘ» συμπλη­ρώ­νει η ανακοίνωση.

Συνε­χί­ζο­ντας επι­ση­μαί­νει ότι «με αυτή τη νομι­κή ρύθ­μι­ση, η Ελλά­δα συνε­χί­ζει να παρα­βιά­ζει τα θρη­σκευ­τι­κά δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες των συμπα­τριω­τών μας, που κατο­χυ­ρώ­νο­νται από διε­θνείς συμ­φω­νί­ες, και προ­σπα­θεί να μετα­τρέ­ψει τον θεσμό του Μου­φτή σε δομή υπό τον έλεγ­χο του ελλη­νι­κού κρά­τους. Η Τουρ­κία δεν παρεμ­βαί­νει στη λει­τουρ­γία των θρη­σκευ­τι­κών θεσμών των μη μου­σουλ­μα­νι­κών μειο­νο­τή­των στη χώρα της και στην εκλο­γή των ηγε­τών τους με τέτοιους κατα­σταλ­τι­κούς νόμους και πρακτικές»

Κατα­λή­γο­ντας το τουρ­κι­κό ΥΠΕΞ καλεί για άλλη μια φορά την Ελλά­δα «να σεβα­στεί το διε­θνές δίκαιο, να εκπλη­ρώ­σει τις συμ­βα­τι­κές της υπο­χρε­ώ­σεις που απορ­ρέ­ουν από τη Συν­θή­κη Ειρή­νης της Λωζά­νης και άλλες σχε­τι­κές συμ­φω­νί­ες και να θέσει τέλος στις πολι­τι­κές της πίε­σης και εκφο­βι­σμού ένα­ντι της ΤΜΔΘ». «Όπως και πριν, θα συνε­χί­σου­με να είμα­στε στε­νοί οπα­δοί των δικαιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών των συμπα­τριω­τών μας».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο