Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπεράνω νόμων και επιστήμης η Εκκλησία συνεχίζει τη Θεία Κοινωνία — Ανεύθυνη και εγκληματική στάση

Σε μια περί­ο­δο που οι εκκ­κλή­σεις προς τους πολί­τες πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται να μεί­νουν στο σπί­τι («μένου­με σπί­τι, δε βγαί­νου­με έξω, δεν κτυ­κλο­φο­ρού­με) και τα πρό­στι­μα πέφτουν «βρο­χή», η Εκκλη­σία γρά­φει στα παλαιό­τε­ρα των υπο­δη­μά­των της τις οδη­γί­ες και τις εκκλή­σεις των επι­στη­μό­νων και συνε­χί­ζει τη Θεία Κοινωνία.

Φωτο­γρα­φί­ες από εκκλη­σία στο Κου­κά­κι όπου ιερέ­ας κοι­νω­νεί σήμε­ρα πιστούς φέρ­νει στ δημο­σιό­τη­τα η zugla.gr!!! Περί­πτω­ση ενδει­κτι­κή για­το τί μπο­ρεί να γίνει με την κορύ­φω­ση του χρι­στια­νι­κού Πάσχα ανά τις εκκλησίες.

Βέβαια η Ιερά Σύνο­δος έχειθ κατο­χυ­ρώ­σει ντε­φά­κτο το δικαί­ω­μά της να κοι­νω­νεί τους πιστούς μετα­φέ­ρο­ντας σε αυτούς την ευθύ­νη. Αντι­γρά­φου­με από το kathimerini.gr (4/4/2020) σε ανάρ­τη­ση που ανα­φέ­ρε­ται στα όσο είπε την προη­γό­υ­με­νη ημέ­ρα στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του ΑΝΤ1:

Διευ­κρί­νι­σε ότι η Πολι­τεία δεν έχει λόγο για τη Θεία Κοι­νω­νία, αλλά έχει λόγο για τις δημό­σιες συνα­θροί­σεις. Επε­σή­μα­νε ότι κάποιος που θέλει να μετα­λά­βει χωρίς να υπο­λο­γί­ζει ότι μπο­ρεί να κολ­λή­σει τον συνάν­θρω­πο του, είναι εγω­ι­στής και τόνι­σε ότι δεν υπάρ­χει «καμία έκπτω­ση για τη Θεία Κοινωνία».

Δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση η ανεύ­θυ­νη και εγκλη­μα­τι­κή θέση στά­ση της εκκλη­σί­ας. Εντύ­πω­ση προ­κα­λεί η στά­ση της κυβέρ­νη­σης και του αρμό­διου υφυ­πουρ­γού, και της επι­στμον­κής ομά­δας, που δεν τολ­μούν να αρθρώ­σουν κου­βέ­ντα επί του θέμα­τος. Εντύ­πω­ση προ­κα­λεί και η «αδια­φο­ρία» της Δικαιο­σύ­νης σε τέτοιες εικό­νες που βλέ­πουν το φως της δημοσιότητας.

koukaki2

koukaki3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο